Όλες οι δημοσιεύσεις από syllogospatt

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΤΩΝ-ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΕΠ

Αθήνα 22 -2-2018

Αρ. Πρωτ.: 58

Προς

 1. Περιφερειάρχη Αττικής

κα Ρένα Δούρου

 1. Γραμματεία Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων

Παράνομη και αντισυνταγματική η παρακώληση συναδέλφων μας, που κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής στην επιλογή των προκηρυγμένων θέσεων Γενικών Διευθυντών υπουργείων, περιφερειών κλπ, εξαιτίας της μη συμμετοχής τους στις διαδικασίες της «αξιολόγησης»

Σε συνέχεια όλων των αποφάσεων των συνδικαλιστικών μας οργάνων για «αποχή» από τις διαδικασίες της «αξιολόγησης» και συμβάλλοντας στην περιφρούρηση των δικαιωμάτων των μελών μας, δηλώνουμε ότι θεωρούμε παράνομη και αντισυνταγματική την όποια παρακώληση συναδέλφων μας, που κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής στην επιλογή των προκηρυγμένων θέσεων Γενικών Διευθυντών υπουργείων, περιφερειών κλπ, εξαιτίας της μη συμμετοχής τους στις διαδικασίες της «αξιολόγησης».

Η μη χορήγηση βεβαίωσης  από την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής σε συγκεκριμένους συναδέλφους, που απείχαν από τις διαδικασίες της «αξιολόγησης» μετέχοντας στην νόμιμα προκηρυγμένη «απεργία-αποχή» δεν συνιστά διοικητική πράξη και δεν εμποδίζει την παραπέρα εξέταση της αίτησής τους από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π), πόσο μάλλον, που σύμφωνα με το άρθρο 30, παραγρ. γ: «για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου (4369/2016) δεν εφαρμόζεται το κριτήριο της περίπτωσης γ΄ (μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης) της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

Σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα υπάρξει ανάλογη παρέμβαση των συνδικαλιστικών οργάνων.-

Κοιν/ση

 1. ΟΣΥΑΠΕ
 2. ΑΔΕΔΥ
 3. Μέλη μας

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ

ΣΥΠΑ ΓΙΑ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΕΠ-58

Advertisements

Αποφάσεις του Γ΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε. για το «προβάδισμα» των κατηγοριών υπαλλήλων στις θέσεις ευθύνης.

Αθήνα  20/2/2018

Αριθμ. Πρωτ.:20

Προς

 1. Υπουργείο Εσωτερικών

   α.Γραφείο Υπουργού

   β.Δ/νση Προσωπικού ΟΤΑ

 1. ΕΝΠΕ
 2. Περιφερειάρχες

Θέμα: Αποφάσεις του Γ΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε. για το «προβάδισμα» των κατηγοριών υπαλλήλων στις θέσεις ευθύνης.

Με αφορμή τις πρόσφατες πανομοιότυπες Αποφάσεις του Γ΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε. με αριθμό 2816/2017, 2817/2017 και 2818/2017, που αφορούν την ακύρωση συγκεκριμένων άρθρων των ΠΔ των Οργανισμών Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΔ 131/2010), Κρήτης (ΠΔ 149/2010)  και Δυτικής Ελλάδας (132/2010), αντίστοιχα, θέλουμε να τονίσουμε τα εξής:

 1. Οι αιτήσεις αυτές ακύρωσης που ασκήθηκαν από την ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ και τις αντίστοιχες ΕΜΔΥΔΑΣ αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα συγκεκριμένα ΠΔ και τους συγκεκριμένους Οργανισμούς των Περιφερειών Πελοποννήσου, Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας, εάν και εφ’ όσον βρίσκονται σε ισχύ τα εν λόγω ΠΔ ή οι συγκεκριμένες ακυρωθείσες ρυθμίσεις τους
 2. Ο «νομολογιακός» χαρακτήρας των Αποφάσεων αυτών δεν σηματοδοτεί υποχρέωση συμμόρφωσης άλλων Περιφερειών, οι Οργανισμοί των οποίων δεν προσεβλήθησαν και δεν ακυρώθηκαν επιμέρους διατάξεις τους, από το Σ.τ.Ε., παρά εναπόκειται στην διακριτική ευχέρειά τους να εναρμονίσουν τους Οργανισμούς τους, εάν το επιθυμούν, προς τα όσα κρίθηκαν από τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις.
 3. Και οι τρεις εν λόγω αποφάσεις ασχολήθηκαν και έκριναν το ζήτημα του προβαδίσματος των κατηγοριών υπαλλήλων στις θέσεις ευθύνης, σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και το άρθρο 97 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (ν. 3528/2007), στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΘ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ. β) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία προηγούνται οι υπάλληλοι ανώτερου βαθμού με βάση την ιεραρχική κλίμακα των βαθμών του άρθρου 80. γ) Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου κλάδου και βαθμού δεν υπάρχει προβάδισμα. δ) Όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών.».
 4. Οι πιο πάνω αποφάσεις του Σ.τ.Ε. ακυρώνουν τα συγκεκριμένα Π.Δ., ως προς τις προσβαλλόμενες διατάξεις τους, γιατί προέβλεπαν, όπως αναφέρουν, την «επιλογή διαζευτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως προϊσταμένων σε όλες τις αναφερόμενες οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις ή Τμήματα) καταργώντας αδιακρίτως το θεσπιζόμενο προβάδισμα με το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων νπδδ».

Προέβλεπαν δηλ. ΠΕ ή ΤΕ αδιακρίτως, στο σύνολο των οργανικών μονάδων, χωρίς αιτιολόγηση που να βασίζεται στο αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και στις συγκεκριμένες ειδικότητες.

 1. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ με το 7283/5-2-2018 έγγραφό της, δεν είναι ορθό, ούτε ορθή η προτροπή προς τους αρμόδιους υπουργούς, Περιφερειάρχες κλπ, καθόσον, κατά το Σ.τ.Ε., σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις και τις σχετικές συνταγματικές αρχές, το καθοριζόμενο προβάδισμα των κατηγοριών υπαλλήλων, στις θέσεις ευθύνης, παύει να ισχύει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οικείες οργανικές διατάξεις, βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων, προβλέπουν την τοποθέτηση ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπαλλήλου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα, αρκεί αυτό να είναι συγκεκριμένο και να μην γίνεται αδιακρίτως για όλες τις σχετικές οργανικές μονάδες.
 2. Τα παραπάνω δεν επηρεάζουν την διαδικασία επιλογής σε θέσεις ευθύνης και την σχετική μοριοδότηση, όπως αυτή προβλέπεται από τον ν. 4369/2016, αλλά μόνο την τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης, όταν γεννάται ζήτημα προβαδίσματος των κατηγοριών υπαλλήλων, ελλείψει της ανωτέρω αιτιολογημένης πρόβλεψης στον Οργανισμό της κάθε Περιφέρειας.
 3. Η πληθώρα των ειδικοτήτων και των εξειδικεύσεων που υπάρχουν στο ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών μας, καθώς και η απόκτηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σε συνδυασμό με τα περιγράμματα θέσεων ευθύνης έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα, όπου αναφέρονται πλέον συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας και οι προτεινόμενες ειδικότητες για την κάλυψη της κάθε θέσης ευθύνης.

Συμπέρασμα:

Σε κάθε Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, σύμφωνα με τη διάσταση που δίνει η απόφαση του ΣτΕ, για κάθε θέση ευθύνης πρέπει να γίνεται συγκεκριμένη αιτιολόγηση, ανάλογα με το αντικείμενο της οργανικής μονάδας (Δ/νση, Τμήμα, Αυτοτελές Γραφείο κλπ), δηλαδή τις ασκούμενες αρμοδιότητες και την προτεινόμενη ειδικότητα. Μόνον έτσι το όποιο προβάδισμα της κάθε κατηγορίας δεν θα είναι γενικευμένο και κάθε κατηγορία και ειδικότητα υπαλλήλου θα μπορεί να προΐσταται σε οργανική μονάδα, σύμφωνα με την μοριοδότηση που θα συγκεντρώνεται κατά την διαδικασία επιλογής.

Μόνον έτσι δεν θα «καπελώνει» κανείς-κανέναν, ούτε θα οδηγούμαστε στην επιβολή της λογικής του manager στις δημόσιες υπηρεσίες.-

Κοιν/ση

Σύλλογοι

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΕ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η αξιολόγηση αποτελεί εργαλείο ανθωποφαγίας τιμωρίας και αναξιοκρατίας

                                            Αθήνα 20/2 /2018

                                         Αριθμ. Πρωτ.:19

Αυξάνονται τα κρούσματα που αποδεικνύουν ότι η περιβόητη αξιολόγηση αποτελεί εργαλείο ανθωποφαγίας τιμωρίας και αναξιοκρατίας

Καθώς η συμμετοχή των εργαζομένων στις περιφέρειες και σε όλο το δημόσιο στην “απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης” σημείωσε σημαντική επιτυχία πληθαίνουν καθημερινά οι καταγγελίες από υπαλλήλους με αυξημένα πολλές φορές τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που μέσα σε αντίξοες συνθήκες υλοποιούν τις αρμοδιότητες τους να έχουν βαθμολογηθεί σχεδόν «κάτω από τη βάση».

Πρόσφατη είναι η καταγγελία συναδέλφου από τη Δ/νση Μεταφορών Θεσσαλίας, όπου η συνάδελφος, με ιδιαίτερα αυξημένα τυπικά προσόντα (3 πτυχία-1 μεταπτυχιακό- Profficiency σεμινάρια κλπ) πήρε βαθμό με Μ.Ο. 51,3!!!, και μάλιστα με την απίθανη αιτιολόγηση ότι η συγκεκριμένη συνάδελφος από την 1η μέρα της στην υπηρεσία παρέμενε για ενάμιση χρόνο «στον αέρα» χωρίς τοποθέτηση σε κάποιο τμήμα και χωρίς αρμοδιότητες!! Τι ακριβώς αξιολόγησε μετά από αυτό τόσο χαμηλά η Διοίκηση, παραμένει ερώτημα…

Συνεχώς, λοιπόν, επιβεβαιώνονται οι προβληματισμοί που είχαμε διατυπώσει «…. Για το πόσο αντικειμενικά μπορεί να αξιολογήσει ένας προϊστάμενος, όταν ξέρει ότι η βαθμολόγηση αυτή μπορεί να δώσει στον υπάλληλο προβάδισμα στην επόμενη κρίση προϊσταμένων», καθώς και ότι ακόμα και με την εφαρμογή των παλιότερων νόμων της αξιολόγησης βλέπαμε προϊσταμένους να βαθμολογούν συναδέλφους με χαμηλούς βαθμούς, επειδή είχαν «διαφορετική» άποψη σε διαφορετικά ζητήματα…, όμως η διαφορά σήμερα είναι ότι η αξιολόγηση συνδέεται με την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, επομένως και με τις κρίσεις, καθώς και με την πολιτική των απολύσεων για ένα μικρό, επιτελικό κράτος.»

Καταγγέλλουμε τις διαδικασίες αυτές και δεν νομιμοποιούμε την αξιολόγηση, που έγινε, γιατί είναι προϊόν εκβιασμού, απεργοσπασίας και τιμωρίας.

 Ενημερώνουμε και πάλι τους συναδέλφους για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν:

 1. Να δηλώσουν εγγράφως κατά την παραλαβή της αξιολόγησης ότι «Δεν αποδέχομαι τα αναφερόμενα στην αξιολόγηση αυτή, που έγινε χωρίς την συμμετοχή μου και ενώ απείχα σύμφωνα με την προκηρυγμένη νόμιμα, απεργία-αποχή των συνδικαλιστικών μου οργάνων. Συνεχίζω να έχω την ίδια γνώμη και επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε διαδικασίας ένστασης και ένδικου μέσου για την προστασία των δικαιωμάτων μου».
 2. Να αποστείλουν – εάν θέλουν – αντίγραφο της Έκθεσής τους στο Σύλλογο, προκειμένου να συγκεντρωθεί μια συνολική εικόνα, και μέσα από την καταγραφή και την κατηγοριοποίηση να δοθούν ολοκληρωμένες οδηγίες στις κινήσεις, που πρέπει να ακολουθήσουν.
 3. Να γνωρίζουν ότι «ο αξιολογούμενος υπάλληλος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, αν ο μέσος όρος βαθμολογίας της Έκθεσης Αξιολόγησης είναι μικρότερος του εβδομήντα πέντε (75)» και ότι «Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού η οποία τις διαβιβάζει στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.».
 4. Να γνωρίζουν ότι ο αξιολογούμενος υπάλληλος έχει δικαίωμα να ασκήσει διοικητική προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια μέσα σε (60) εξήντα ημέρες.

Ο αγώνας συνεχίζεται απέναντι στην λεγόμενη αξιολόγηση που θέλει να συγκαλύψει την υποστελέχωση των υπηρεσιών, την ανταποδοτικότητα, την λειτουργία τους με ιδιωτικοποικονομικά κριτήρια, χωρίς τα αναγκαία μέσα, μακριά από τις ανάγκες του λαού και με εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα.-

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14-2-2018

Αθήνα  20/2/2018

Αριθμ. Πρωτ.: 15

Προς

                             Συλλόγους-μέλη μας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14-2-2018

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018, με παρόντα τα  11 από τα 13 μέλη και συγκεκριμένα: Βέτα Πανουτσάκου, Ανδρεαδέλλη Γιάννη, Σταμκοπούλου Νατάσα, Ντόντο Παναγιώτη, Μάρκου Χρήστο, Βαζούρα Δημήτρη, Τζάκο Αντώνη, Κυριακόπουλο Γιώργο, Ασημακόπουλο Ανδρέα, Ηλιόπουλο Στέργιο, Ευστρατίου Χαράλαμπο συνεδρίασε με θέματα τις εξελίξεις και τις παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας, τα εργασιακά προβλήματα και την πορεία των διεκδικήσεων μας ,τον προγραμματισμό δράσης με την αποφασισμένη απεργιακή κινητοποίηση, τα Οικονομικά ζήτημα κ.α. διάφορα.

Μετά από διαλογική συζήτηση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

 1. Εκτίμησε ως θετικές τις κινητοποιήσεις σε σχέση με το αίτημα ανάκλησης της Απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ανάθεσης δύο Περιφερειακών Ενοτήτων σε έναν υπάλληλο, ενεργοποιώντας το άρθρο 91 του ν.4483/2017.
 1. Έγινε ενημέρωση για την κατάθεση της ΕΣΣΕ και την πορεία διεκδίκησης σχετικών αιτημάτων μας (ανθυγιεινό κλπ).
 1. Έγινε ενημέρωση για τις αντεργατικές εξελίξεις και την απόφαση για νέα πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία μέσα στο Μάρτη.
 1. Να παρέμβει με ανακοίνωσή του στο ζήτημα του «προβαδίσματος» για τις θέσεις ευθύνης και των Αποφάσεων του Γ΄ Τμήματος του ΣΤΕ.
 1. Να συμμετέχει σε νέα σύσκεψη Σωματείων και Ομοσπονδιών για τη διεκδίκηση των μισθολογικών μας αιτημάτων (προσμέτρηση της διετίας 2016-2017 στην μισθολογική ωρίμανση, χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου κάθε 2 χρόνια και για τους εργαζόμενους των ΔΕ και ΥΕ κατηγοριών, πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού κλπ).
 1. Να εκδώσει ανακοίνωση για τα νέα κρούσματα χαμηλής βαθμολόγησης στην «αξιολόγηση».
 1. Εγκρίθηκαν δαπάνες που έχουν εκτελεστεί καθώς και ο Οικονομικός Απολογισμός 2017 και ο Οικονομικός Προϋπολογισμός 2018, οι οποίοι και θα εισαχθούν ως θέμα στη συνεδρίαση του επόμενου Γενικού Συμβουλίου για την τελική τους έγκριση.
 1. Αποφάσισε να απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής των εργαζομένων στα συλλαλητήρια που διοργανώνουν Σωματεία και φορείς που ανταποκρίθηκαν στο συντονισμό δράσης του ΠΑΜΕ, ενάντια στους πλειστηριασμούς λαϊκών κατοικιών και τις κατασχέσεις μισθών, καθώς και κάλεσμα σε όλους τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους για να οργανώσουν τον αγώνα τους ενάντια στους πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις, να διερευνήσουν αν αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα συνάδελφοί μας και να πάρουν αποφάσεις στήριξής τους με κάθε μέσο.
 1. Να ενώσει τη φωνή του με τα συνδικαλιστικά στελέχη του ΠΑΜΕ, που για άλλη μια φορά στις 20-2-2018 σέρνονται στα δικαστήρια, για την κινητοποίηση που οργάνωσαν στις 30/1/2013 στο Υπουργείο Εργασίας.
 1. 10. Να ζητήσει νομοθετική ρύθμιση, για να έχουν δικαίωμα σε μετατάξεις-αποσπάσεις-κινητικότητα οι συνάδελφοι δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, που διορίστηκαν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα από την υποβολή των αιτήσεών τους (παλιά ΑΣΕΠ).

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 14-2-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Αθήνα 20-02-2018

Αριθμ. Πρωτ.:56

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21-02-2018 και ΩΡΑ 13:00

Το Δ. Σ. του Συλλόγου καλεί σε συνάντηση στα γραφεία του, στην Λ. Συγγρού 80-88 (7ος όροφος), την Τετάρτη 21-02-2018, ώρα 13:00, τους συναδέλφους της Εικαστικής Ομάδας του Συλλόγου

 ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όσοι συνάδελφοι δεν έχουν έλθει μέχρι τώρα στις συναντήσεις της Εικαστικής Ομάδας και μπορούν να συμβάλλουν πολύ ή λίγο, να έλθουν στη συνάντηση και να ενταχθούν σ’ αυτή.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για τις ανάγκες της Εικαστικής Ομάδας, τις συναντήσεις κλπ:

Ζητάμε τόσο από την Περιφερειακή Αρχή (Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχες) όσο και από τους προϊστάμενους των Διευθύνσεων, να διευκολύνουν τους συναδέλφους για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους, ενόψει των εκδηλώσεων που προετοιμάζονται.-

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 14-2-18

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 8 MAΡΤH, ΩΡΑ 8.30 π.μ.

Αθήνα  15-2-2018

Αρ. Πρωτ.: 50

ΤΑΚΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ 8 MAΡΤH, ΩΡΑ 8.30 π.μ.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε – Σταθμός Μετρό Εθνικής Άμυνας)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του στις 12-2-18 αποφάσισε να συγκαλέσει την ετήσια  Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας.

Σύμφωνα με το καταστατικό ως 1η πρόσκληση  θεωρείται η 28η-2-18, ως 2η πρόσκληση η 5η-3-18 και ως 3η η Πέμπτη 8 Μάρτη 2017.

Θεωρούμε ότι λόγω του αυξημένου αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών μας, λόγω παρακράτησης, η απαραίτητη απαρτία θα υπάρξει στην 3η Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 8 Μάρτη 2017.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 π.μ. στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), και θα έχει ως θέματα τα εξής:

 1. Διοικητικός – Οικονομικός Απολογισμός
 2. Προϋπολογισμός
 3. Προγραμματισμός δράσης, παρεμβάσεων και κινητοποιήσεων.

Θα συζητηθούν όλες οι εξελίξεις και τα ζητήματα, που έχουμε αναδείξει με τις ανακοινώσεις μας ως αιτήματα, για τα οποία διεκδικούμε λύσεις.

Η συμμετοχή όλων των συναδέλφων είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα σε μια εποχή που οι κυβερνώντες και τα επιτελεία, που τους στηρίζουν αξιοποιούν το χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των εργαζομένων στις συλλογικές διαδικασίες για να αμφισβητήσουν την αυτοτέλεια του συνδικαλιστικού κινήματος – το δικαίωμα των εργαζομένων να αποφασίζουν οι ίδιοι για την οργάνωση της πάλης τους ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές.

Η μαζική συμμετοχή μας δείχνει τη δύναμή μας, την απαίτησή μας να διεκδικήσουμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα, την αποφασιστικότητά μας να στηρίξουμε την συλλογική μας δράση.

Παρακαλούμε την Περιφερειακή Αρχή, όπως ενημερώσει σχετικά τους πολίτες και τους Διευθυντές των υπηρεσιών να  διευκολύνουν τους συναδέλφους – μέλη του Συλλόγου για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους.-

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ

ΣΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 8-3-18

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

Αθήνα 20 -2-2018

Αρ. Πρωτ.: 54

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

Να αποσυρθούν τώρα όλες οι κατηγορίες εναντίον των 35 στελεχών του ΠΑΜΕ

Όχι στην ποινικοποίηση των εργατικών αγώνων

Δίνουμε το παρόν στα δικαστήρια της Ευελπίδων την Τρίτη 20 Φλεβάρη, στις 11.30 π.μ.

Το Δ.Σ. της Συλλόγου μας αποφάσισε να ενώσει τη φωνή του με τα συνδικαλιστικά στελέχη του ΠΑΜΕ, που για άλλη μια φορά σέρνονται στα δικαστήρια, για την κινητοποίηση που οργάνωσαν στις 30/1/2013 στο Υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα προκλητικές δηλώσεις για το ασφαλιστικό που είχε κάνει ο τότε υπουργός Εργασίας της ΝΔ Γ. Βρούτσης.

Παρ’ ότι ήδη δικάστηκαν -και στην προηγούμενη δίκη καταρρίφθηκαν στο σύνολό τους όλες οι κατηγορίες της κυβέρνησης ΝΔ- επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη επανέρχεται με νέα δίκη ενάντιά τους.

Η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει για τα καλά το χέρι της στις εξελίξεις αυτές. Τόσο με προβοκατόρικες δηλώσεις και λάσπη ενάντια στο ταξικό εργατικό κίνημα, στο ΠΑΜΕ και στους εργαζόμενους που αγωνίζονται, όσο και με τη κλιμακούμενη καταστολή και διώξεις εναντίον των εργαζομένων που αγωνίζονται να προστατεύσουν τις δουλειές και το μισθό τους. Μετά τις συλλήψεις των εργαζομένων των ΜΑΡΚΕΤΙΝ, το «ιδιώνυμο» για σύλληψη όποιου εμποδίζει πλειστηριασμούς, τα χημικά στους φοιτητές που διεκδικούσαν δωρεάν σίτιση και πολλά άλλα, επανέρχεται η δίωξη εναντίον 35 στελεχών του ΠΑΜΕ.

Στεκόμαστε απέναντι στο κλίμα καταστολής και τρομοκρατίας, που θέλουν κυβέρνηση και επιχειρηματίες να περάσουν, για να επιβάλουν σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς.

Στεκόμαστε μπροστά στους αγώνες για μισθούς και δικαιώματα, ενάντια στις περικοπές, την φοροληστεία και τους πλειστηριασμούς, ενάντια στη προσπάθεια περιστολής και κατάργησης του απεργιακού δικαιώματος και γενικότερα της οργάνωσης της πάλης των εργαζομένων.

Προχωράμε χέρι-χέρι με κάθε εργαζόμενο, που σηκώνει κεφάλι απέναντι στην αντεργατική επίθεση, απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική.

Απαιτούμε να αποσυρθούν τώρα όλες οι κατηγορίες εναντίον των 35 στελεχών του ΠΑΜΕ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ

ΣΥΠΑ ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ