Όλες οι δημοσιεύσεις από syllogospatt

Εκκρεμείς αποφάσεις θετικών γνωμοδοτήσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Αθήνα 13 – 7 -2020

Αρ. Πρωτ.: 182

Προς

 1. Περιφερειάρχη Αττικής
 2. Εκτελεστικό Γραμματέα
 3. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

Θέμα: Εκκρεμείς αποφάσεις θετικών γνωμοδοτήσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Δεδομένων καταγγελιών και αναφορών συναδέλφων ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί και υλοποιηθεί αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για αιτήματά τους για τα οποία υπάρχουν θετικές γνωμοδοτήσεις, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα εξής:

 • Πόσες αποφάσεις για αιτήματα συναδέλφων χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας για τις οποίες υπάρχουν θετικές γνωμοδοτήσεις εκκρεμούν;
 • Πόσες αποφάσεις για αιτήματα συναδέλφων μετακίνησής τους σε υπηρεσία άλλης Περιφερειακής Ενότητας και για τις οποίες υπάρχουν θετικές γνωμοδοτήσεις εκκρεμούν;

Σημειώνουμε τα εξής:

 • Σε πολλά αιτήματα έχει παρέλθει το «εύλογο χρονικό διάστημα» που οφείλατε να ολοκληρώσετε τις διαδικασίες.
 • Πολλά από τα αιτήματα χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας δεν έχουν ολοκληρωθεί παρότι αφορούν συνέχιση μεταπτυχιακών σπουδών συναδέλφων με διάστημα, που έχει ήδη παρέλθει.
 • Θεωρούμε πως γνωρίζετε ότι το αποφασίζον όργανο οφείλει να βγάλει τις σχετικές διοικητικές πράξεις για τα παραπάνω αναφερόμενα αιτήματα και δεν μπορεί να «σιωπήσει».

Σε συνέχεια των παραπάνω και εκφράζοντας και τα αιρετά μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά, μονίμων και ΙΔΑΧ) του ΥΣ, ζητάμε να μας απαντήσετε στα ερωτήματα που θέτουμε και ταυτόχρονα να προχωρήσετε στην υπογραφή όλων των εκκρεμών Αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που έχουν θετικές γνωμοδοτήσεις.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΥΠΑ για Εκκρεμείς αποφάσεις θετικών γνωμοδοτήσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Καταγγέλλουμε τις προβοκάτσιες – Απαιτούμε την αθώωση του συνδικαλιστή, που συνελήφθη

Αθήνα  13- 7 -2020

Αρ. Πρωτ.: 181

Καταγγέλλουμε τις προβοκάτσιες – Απαιτούμε την αθώωση του συνδικαλιστή, που συνελήφθη

Καταδικάζουμε το οργανωμένο σχέδιο καταστολής της κυβέρνησης της ΝΔ να διαλύσει το συλλαλητήριο των συνδικάτων και των ομοσπονδιών την Πέμπτη 9 Ιούλη στο Σύνταγμα, ενάντια στον επαίσχυντο αντεργατικό νόμο που ψήφισε μαζί με το ΚΙΝΑΛ.

Απαιτούμε την αθώωση του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου Υπαλλήλων τ. Υπουργείου Ανάπτυξης – τομείς Βιομηχανίας & Ενέργειας, που οδηγείται σε δίκη, αφού συνελήφθη άδικα, ενώ μετείχε στην πορεία.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΥΠΑ Απαιτούμε την αθώωση του συνδικαλιστή, που συνελήφθη

Έγγραφο προς τον Εκτελεστικό Γραμματέα για την έκδοση απόφασης εφαρμογής της ΣΣΕ

Αθήνα 9-7-2020

Αρ. Πρωτ.:168

Προς

Τον Εκτελεστικό Γραμματέα

της Περιφέρειας Αττικής

κ. Ιωάννη Σελίμη

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της από 4 Ιουνίου 2018 Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (ΦΕΚ 2358/Β’/20.6.2018) και της τροποποιητικής-συμπληρωματικής αυτής, από 15 Μαρτίου 2019, Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΦΕΚ 1052/Β’/29.3.2019), καθώς και της από 3 Αυγούστου 2018 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (η οποία έλαβε πρωτόκολλο κατάθεσης στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 16/28.9.2018): «… Άρθρο 2. 1. Στους εργαζόμενους, αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο σε εξωτερικά συνεργεία, στις παρακάτω εργασίες ή ειδικότητες: … στους Επόπτες Δημόσιας Υγείας … μειώνεται ο χρόνος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους σε τριανταπέντε (35) ώρες – μία (1) ώρα ημερησίως – χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεών τους από την αιτία αυτή και χορηγείται δύο (2) ημερών επιπλέον κανονική άδεια τον χρόνο. … Ο καθορισμός των δικαιούχων υπαλλήλων γίνεται με απόφαση Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση των Διευθυντών των συγκεκριμένων υπηρεσιών και κοινοποιείται στους Συλλόγους – Μέλη της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.. …».

Σύμφωνα, δε, με την αριθμ. 83411/30.01.2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (Β ́394), σας έχει παρασχεθεί εξουσιοδότηση υπογραφής («Με Εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής), και για το παραπάνω ζήτημα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999): «Αν η απλή γνώμη δεν υποβληθεί μέσα στην προθεσμία που έχει τυχόν ταχθεί προς τούτο από το νόμο ή από το αποφασίζον όργανο ή, σε κάθε περίπτωση, μέσα σε εύλογο χρόνο, η διοικητική πράξη μπορεί να εκδοθεί και χωρίς αυτήν.». Το γνωμοδοτικό όργανο πρέπει να υποβάλει την απλή γνώμη, είτε εντός της προθεσμίας που τίθεται από τον νόμο ή από το αποφασίζον όργανο, είτε, σε κάθε περίπτωση, εντός ευλόγου χρόνου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της γνώμης, το αποφασίζον όργανο μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση της πράξης και χωρίς τη γνώμη αυτή (ΣτΕ 1215/2016 Τμ. Γ΄, 2085/2003 Τμ. Ε΄).

          Με το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 142417/19.2.2020 έγγραφό σας προς τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων, με θέμα την εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, μεταξύ άλλων, έχετε ζητήσει να σας αποστέλλεται εφεξής, έγγραφο – εισήγηση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας, στην οποία θα αναφέρονται κατά περίπτωση τα ονόματα των εργαζομένων που απασχολούνται «αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο σε εξωτερικά συνεργεία» και αυτών που «εκτελούν εξωτερική υπηρεσία περιστασιακά» στις προβλεπόμενες εργασίες ή ειδικότητες, προκειμένου να προχωρήσει, εν προκειμένω, δια της εκδόσεως της αποφάσεως περί καθορισμού των δικαιούχων υπαλλήλων, η εφαρμογή των ανωτέρω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

          Πλην όμως, από τις 19.2.2020 και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί, εν προκειμένω, από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, αναφορικά με τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης αυτής, η προβλεπόμενη εισήγηση, η οποία τυγχάνει απλή γνώμη. Παρά, δηλαδή, την παρέλευση τεσσάρων και πλέον μηνών από την κίνηση εκ μέρους σας, ως αποφασίζοντος οργάνου, της διαδικασίας έκδοσης της αποφάσεως περί καθορισμού των δικαιούχων υπαλλήλων, με την πρόσκληση έκδοσης της εισήγησης αρμοδίως, ήτοι από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, το αρμόδιο αυτό διοικητικό όργανο παραλείπει να σας αποστείλει την εν λόγω εισήγηση.

Οι δε απαιτούμενες, ονομαστική βεβαίωση του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (Σ.Υ.Π.Α.), ότι οι δικαιούχοι εργαζόμενοι είναι μέλη του και βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής (Σ.Υ.Π.Α.) ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων των Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.), έχουν ήδη χορηγηθεί, η μεν πρώτη με το με αρ. πρωτ. 134/1.6.2020 έγγραφο του Σ.Υ.ΠΑ. προς τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, η δε δεύτερη με τη με αρ. πρωτ. 62/10.2.2020 βεβαίωση της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε..

Ενόψει των ρητώς οριζομένων στο άρθρο 20 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και όπως έχει κριθεί (ΣτΕ Πρακτικό Επεξεργασίας Διατ/των 204/2017, 72/2016 Τμ. Ε΄, 96/2015 κ.ά.), δεδομένου ότι έχει παρέλθει εύλογος, κατά τις περιστάσεις, χρόνος τεσσάρων και πλέον μηνών από την κίνηση, εκ μέρους σας, της διαδικασίας έκδοσης της αποφάσεως περί καθορισμού των δικαιούχων υπαλλήλων, με την ως άνω με αριθμό πρωτοκόλλου 142417/19.2.2020 πρόσκληση έκδοσης της εν λόγω εισήγησης, η μη υποβολή της εισήγησης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, εντός ευλόγου χρόνου, δεν κωλύει την έκδοση της ως άνω προβλεπόμενης Αποφάσεως του Περιφερειάρχη. Σε πλήρη συμφωνία με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η εν λόγω Απόφαση μπορεί νομίμως να εκδοθεί χωρίς τη -μη υποβληθείσα εντός ευλόγου χρόνου- εισήγηση του Προϊσταμένου της ανωτέρω Διεύθυνσης και τούτο, μάλιστα, δεν συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, καθώς αφενός έχει κινηθεί, εκ μέρους σας, η διαδικασία έκδοσης της Αποφάσεως με την ως άνω με αριθμό πρωτοκόλλου 142417/19.2.2020 πρόσκληση έκδοσης της εν λόγω εισήγησης, αφετέρου το αποφασίζον όργανο δεν δεσμεύεται από την απλή γνώμη ούτε υποχρεούται να την ακολουθήσει εφόσον αιτιολογήσει ειδικώς την απόκλιση από αυτήν.

Τα δε απαραίτητα στοιχεία του προσωπικού της παραπάνω Διεύθυνσης, για τα οποία θα εκδοθεί η ως άνω Απόφαση, είναι δυνατό να αντληθούν είτε από τα αναφερόμενα παραπάνω έγγραφα (134/1.6.2020 έγγραφο του Σ.Υ.ΠΑ. προς τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών και με αρ. πρωτ. 62/10.2.2020 βεβαίωση της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., τα οποία και σας επισυνάπτουμε, είτε) από την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής.

Εξάλλου, δεν συντρέχει, εν προκειμένω, περίπτωση νομικής πλάνης του γνωμοδοτικού οργάνου, περί της αρμοδιότητάς του να επιληφθεί της υποθέσεως, καθώς προκύπτει από την πιο πάνω με αριθμό πρωτοκόλλου 142417/19.2.2020 πρόσκληση έκδοσης της εν λόγω εισήγησης και από τη μέχρι τούδε συμπεριφορά αυτού, ότι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών δεν τελεί σε νομική πλάνη, αλλά αντιθέτως σε πλήρη γνώση της αρμοδιότητας και υποχρέωσής του να εκδώσει την προβλεπόμενη εισήγηση, προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή των ανωτέρω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, των οποίων οι κανονιστικοί όροι έχουν υποχρεωτική ισχύ και να εκδοθεί η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον το κρίνετε σκόπιμο, μπορεί να ταχθεί από εσάς, ως αποφασίζον όργανο, πολύ σύντομη (δεδομένης της παρέλευσης του, κατά τις περιστάσεις, εύλογου χρόνου) προθεσμία στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, προς διατύπωση της ανωτέρω εισήγησης. Σε περίπτωση, δε, παρελεύσεως άπρακτης της ενδεχομένως ταχθείσας νέας συντομότατης προθεσμίας, η εν λόγω απόφαση περί καθορισμού των δικαιούχων υπαλλήλων, δύναται να εκδοθεί νομίμως χωρίς να προηγηθεί η εισήγηση αυτή.

Εξ ετέρου, είναι ανεπίτρεπτο και αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοίκησης και του κράτους δικαίου, η παράλειψη διατύπωσης της εισηγήσεως από τον Προϊστάμενο της ανωτέρω Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, αναφορικά με τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης αυτής, να θέτει σε αδράνεια την εφαρμογή των εν λόγω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και κατ’ αποτέλεσμα, τα προς διασφάλιση, απορρέοντα από τις Συμβάσεις, δικαιώματα των δικαιούχων υπαλλήλων.

Επειδή η κατά τα ανωτέρω παράλειψη διατύπωσης εισηγήσεως ζημιώνει καταφανώς τα μέλη μου, υπαλλήλους της επίμαχης Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής, καθόσον καθυστερεί την έκδοση της αποφάσεως περί καθορισμού των δικαιούχων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, κωλύει την εφαρμογή των εν λόγω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και κατά συνέπεια, θίγονται τα δικαιώματα των υπαλλήλων αυτών, που απορρέουν από τις Συμβάσεις αυτές.

Γ Ι Α   Ο Λ Α   Τ Α   Π Α Ρ Α Π Α Ν Ω

Σας παρακαλώ να προβείτε, συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, στην έκδοση της αποφάσεως περί καθορισμού των δικαιούχων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, χωρίς την – μη υποβληθείσα εντός ευλόγου χρόνου – εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών.

Κοιν/ση

 1. Περιφερειάρχη Αττικής
 2. Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας
 3. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΥΠΑ Έγγραφο προς Εκτελεστικό Γραμματέα για ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΣΕ

Για μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Αθήνα 6/7/2020

Αριθμ. Πρωτ.:138

Προς

Υφυπουργό Οικονομικών

κ. Θ. Σκυλακάκη

Θέμα: Για μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Όπως γνωρίζετε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4354/2015, η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων ανεστάλη µέχρι και τις 31.12.2017 και ενεργοποιήθηκε εκ νέου από 1.1.2018 χωρίς όµως να ληφθεί υπόψη το χρονικό διάστηµα που µμεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόµου µέχρι τις 31.12.2017.

Με αυτή την απαράδεκτη ρύθμιση οι περισσότεροι εργαζόμενοι στο δημόσιο χάσαμε ένα μισθολογικό κλιμάκιο, χάσαμε 2 χρόνια προϋπηρεσίας!!!

Όμως εκτός από αυτό, αυθαίρετα και παρά το νόμο, οι υπηρεσίες σας ερμήνευσαν ότι η αναστολή αυτή αφορά εκτός από τις μισθολογικές ωριμάνσεις και την μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, όταν αυτά ελήφθησαν από 1.1.2016 και εφεξής.

Έτσι με σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες σας οι αρμόδιες υπηρεσίες μισθοδοσίας του δημοσίου κατατάσσουν τους κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών σε μισθολογικά κλιμάκια, χωρίς να υπολογίζουν την διετία 2016 & 2017.

Χαρακτηρίζουμε ως αυθαίρετη και παρά το νόμο την ενέργεια αυτή, γιατί βασίζεται σε εγκύκλιό σας, που είναι αβάσιμη στο σημείο αυτό, δεδομένου ότι από τον συνδυασμό των άρθρων 9, 11 και 26 του ν. 4354/2015 δεν προκύπτει ρητή σύνδεση της αναστολής για τις περιπτώσεις μετάταξης ή κατάταξης υπαλλήλων, λόγω αναγνώρισης συνάφειας των εν λόγω τίτλων σπουδών.

Αυτήν την ερμηνεία εξάλλου δίνετε και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/οικ. 14349/ΔΕΠ/ 13/03/2020 εγκύκλιός σας αναφορικά με την προσμέτρηση της διετίας 2016-2017, για υπαλλήλους που το επίμαχο διάστημα υπάγονταν στον ν.4354/2015 και στην συνέχεια υπάχθηκαν στον ν.4472/2017 (ειδικά μισθολόγια). Αποδέχεστε δηλαδή ότι αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο (συμπεριλαμβανομένης της διετίας 2016-2017).

Για όλους τους παραπάνω λόγους και χωρίς να παραιτούμαστε από την απαίτησή μας για πλήρη και ολοκληρωμένη αναγνώρισης του συνόλου της υπηρεσίας και της προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων, ζητάμε να προχωρήσετε σε διόρθωση των σχετικών εγκυκλίων σας, δίνοντας σχετικές οδηγίες προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, στην κατεύθυνση αναγνώρισης του συνολικού χρόνου υπηρεσίας στο Δημόσιο (συμπεριλαμβανομένης της διετίας 2016-2017), στους κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών για την μισθολογική τους κατάταξη.-

Κοιν/ση

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ Για μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Υλοποίηση Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για Διοργάνωση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων για τους συναδέλφους των προβλεπομένων από τον 4412/2016 Επιτροπών

Αθήνα 6 – 7 -2020

Αρ. Πρωτ.: 161

Προς

 1. Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ
 2. Περιφερειάρχη Αττικής

Κοιν/ση

 1. Υπουργείο Εσωτερικών

α. γραφείο υπουργού

β. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

 1. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

Περιφέρειας Αττικής

Θέμα: Υλοποίηση Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για Διοργάνωση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων για τους συναδέλφους των προβλεπομένων από τον 4412/2016 Επιτροπών.

Στο πλαίσιο της «Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών» (ΦΕΚ 2358/τ. Β΄/20-6-2018), του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ανάμεσα στο ΕΚΔΔΑ και την Περιφέρεια Αττικής, καθώς και εν όψει του νέου σας προγραμματισμού των επιμορφωτικών προγραμμάτων σας, θέλουμε να ζητήσουμε την διοργάνωση κλειστού επιμορφωτικού προγράμματος αποκλειστικά για υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής κατηγοριών ΠΕ , ΤΕ , ΔΕ, οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα ως μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης Προσφορών, Παραλαβής κλπ, στο πλαίσιο Ανάθεσης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών, επαναλαμβάνοντας παλαιότερες σχετικές διοργανώσεις.

Η επιμόρφωση των συναδέλφων που μετέχουν σε αυτές τις Επιτροπές είναι άκρως αναγκαία, δεδομένου ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες, που πρέπει να εφαρμόσουν είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων πέραν του γνωστικού τους αντικειμένου, των καθηκόντων που εκτελούν και των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, που υπηρετούν. Σημειώνουμε ότι Επιτροπές ορίζονται και στις οκτώ Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής και συγκροτούνται από συναδέλφους διαφόρων ειδικοτήτων. Επειδή οι συνάδελφοι σχεδόν στο σύνολό τους εναλλάσσονται κάθε χρόνο, χρειάζεται η επιμόρφωση αυτή να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να καλύπτονται και όσοι μετέχουν για πρώτη φορά στις εν λόγω Επιτροπές.

Ταυτόχρονα η ευθύνη των συναδέλφων αυτών έχει «μεγαλώσει» αφότου καταργήθηκε ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών και πέρασαν οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών στις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων της Γενικής κυβέρνησης.

Προκειμένου λοιπόν να προφυλάξουμε τους υπαλλήλους, που μετέχουν και συχνά μάλιστα κατόπιν κλήρωσης στις Επιτροπές Αξιολόγησης Προσφορών, Παραλαβής κλπ στο πλαίσιο Ανάθεσης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών από τυχόν αστοχίες, παραλήψεις, λάθη και ευθύνες, που μπορεί να τους καταλογιστούν είναι αναγκαία η σχετική επιμόρφωσή τους.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.3 της προαναφερόμενης ΕΣΣΕ «Οι Περιφέρειες σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή άλλους δημόσιους φορείς και τους οικείους Συλλόγους Υπαλλήλων δημιουργούν μηχανισμό διάγνωσης και παρακολούθησης εκπαιδευτικών αναγκών και μηχανισμό παρακολούθησης της πιστοποίησης της επιμόρφωσης των υπαλλήλων. Καταρτίζουν προγράμματα επιμόρφωσης των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις προκύπτουσες εκπαιδευτικές ανάγκες, με στόχο να διασφαλίζεται η συμμετοχή κάθε υπαλλήλου σε τουλάχιστον δύο επιμορφωτικές δραστηριότητες κατ’ έτος.».

Αναμένουμε την απάντησή σας και την υλοποίηση του αιτήματός μας.

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεννόηση.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΥΠΑ Υλοποίηση ΕΣΣΕ για Διοργάνωση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων για τους συναδέλφους των Επιτροπών 4412-2016

Να αποσυρθεί εδώ και τώρα ο χουντικής έμπνευσης νόμος, που επιδιώκει να περιορίσει και να καταστείλει τις διαδηλώσεις

Αθήνα  5- 7 -2020

Αρ. Πρωτ.: 160

 • Τετάρτη 8 Ιούλη, 4ωρη Πανελλαδική Στάση Εργασίας στο Δημόσιο, από 11.00 μέχρι λήξη ωραρίου

Συγκέντρωση 11.30 πμ στα Προπύλαια

 • Πέμπτη 9 Ιούλη, συλλαλητήριο 8.00 μ.μ. στο Σύνταγμα

Προσυγκέντρωση στις 7.15 μ.μ. στα Προπύλαια

Με Ομοσπονδίες και Σωματεία του δημοσίου απαιτούμε:

 • Να αποσυρθεί εδώ και τώρα ο χουντικής έμπνευσης νόμος, που επιδιώκει να περιορίσει και να καταστείλει τις διαδηλώσεις.
 • Οι αγώνες των εργαζομένων δεν μπαίνουν στο «γύψο».
 • Οι απαγορεύσεις των διαδηλώσεων θα μείνουν στα χαρτιά.

Απόφαση για 4ωρη Πανελλαδική Στάση Εργασίας στο δημόσιο την Τετάρτη 8 Ιούλη και συλλαλητήριο την Πέμπτη 9/7 πήρε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ κατά την συνεδρίασή του (3/7/2020).

Συνάδελφοι η κυβέρνηση της ΝΔ δυναμώνει την καταστολή φέρνοντας νομοσχέδιο για την ουσιαστική απαγόρευση των διαδηλώσεων και των συγκεντρώσεων. Κλιμακώνει την επίθεση στα λαϊκά δικαιώματα και τις ελευθερίες. Όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις με τα 3 μνημόνια έστρωσαν το δρόμο για μια τέτοια αρνητική εξέλιξη.

Αυτό που δεν πέτυχαν καθ’ όλη τη διάρκεια της καραντίνας, ώστε να κλείσει το στόμα όλων των εργαζόμενων, επιδιώκουν να το κάνουν με έναν χουντικής έμπνευσης νόμο που προωθεί νέα μέτρα περιορισμού, καταστολής και διάλυσης ενός βασικού δημοκρατικού δικαιώματος, το οποίο ο λαός μας κατέκτησε με αιματηρούς αγώνες.

Το σύνολο των διατάξεων που περιέχονται στο νομοσχέδιο έρχεται να συμπληρώσει το κατασταλτικό οπλοστάσιο του κρατικού μηχανισμού. Το νομοσχέδιο επιδιώκει να συκοφαντήσει τους λαϊκούς αγώνες και να θέσει υπό απαγόρευση και περιορισμό κάθε κινητοποίηση, μέσα από διατάξεις-λάστιχο, που θα τις ερμηνεύουν οι αστυνομικές αρχές και οι άλλοι μηχανισμοί καταστολής. Έχει στόχο να χειραγωγήσει το μυαλό, εμφανίζοντας τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις ως κάτι εν δυνάμει “εγκληματικό” και “επικίνδυνο”.

 • Το νομοσχέδιο έρχεται να επιβάλει τους όρους, τα μέρη και το περιεχόμενο που θα έχει μία διαδήλωση. Χώροι συγκέντρωσης δε μπορεί να είναι δημόσιες υπηρεσίες και υπουργεία. Επίσης μπορούν να γενικεύονται οι απαγορεύσεις όταν πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις χωρίς γνωστοποίηση στις αρχές ή αν δεν «συμμορφώνονται» οι διαδηλωτές στους περιορισμούς. Το νομοσχέδιο «επιτρέπει» συγκεντρώσεις μόνο για γεγονότα “κοινωνικής σημασίας”, προϋπόθεση που μπορεί να ερμηνεύεται από τον καθένα διαφορετικά.
 • Εισάγει απαγορεύσεις με βάση το “σκοπό” της συγκέντρωσης, σε συνδυασμό με τον αριθμό των συγκεντρωμένων.
 • Αναθέτει στην αστυνομία υπερεξουσίες και διευρύνει τον κατασταλτικό ρόλο του λιμενικού σώματος, καθώς νομιμοποιείται η χρησιμοποίησή του ενάντια στις εργατικές – λαϊκές κινητοποιήσεις. Το νομοσχέδιο ορίζει την αστυνομία ως ανώτατη αρχή καθώς της αναθέτει διευρυμένο και επιτελικό ρόλο. Πέρα από το ρόλο της στην επιβολή του νόμου, αναλαμβάνει καθήκοντα ερμηνείας του νόμου. Θα μπορεί να καθορίζει τους περιορισμούς που πρέπει να επιβληθούν σε μια διαδήλωση, να επινοεί δικούς της, να έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει εκ των προτέρων αν θα επιτραπεί μια δημόσια συνάθροιση, αν αυτή είναι αυθόρμητη, ποιοι περιορισμοί θα επιβάλλονται.
 • Ανάγει σε ιδιώνυμο αδίκημα και θα «καταζητούνται» οι συμμετέχοντες σε «απαγορευμένη» συγκέντρωση – διαδήλωση.
 • Δίνεται η δυνατότητα στην αστυνομία να μπορεί να αποφασίζει την απαγόρευση μέχρι και στο παρά πέντε. Παράλληλα απαιτεί τα στοιχεία ταυτότητας του οργανωτή και πλήρες χρονοδιάγραμμα και τοπογραφικό για την έναρξη – λήξη και τη διαδρομή της συγκέντρωσης.

Δε θα περάσει η σιγή νεκροταφείου!

Είναι ανυπόστατο ψέμα ότι οι εργατικές-λαϊκές διαδηλώσεις ευθύνονται για το κλείσιμο των καταστημάτων όπως με ευκολία ακούγεται προκειμένου να δικαιολογηθεί αυτό το τερατούργημα. Κλειστά μαγαζιά υπάρχουν σε κάθε γειτονιά και σε κάθε πόλη της χώρας χωρίς να γίνονται διαδηλώσεις. Για τα λουκέτα των μαγαζιών και για τη μειωμένη αγοραστική δυνατότητα των εργαζομένων ευθύνεται η πολιτική που σαρώνει τους μισθούς και τις συλλογικές συμβάσεις, η ανεργία, οι ελαστικές σχέσεις και συνολικά το σύστημα της εκμετάλλευσης που κομμάτι του αποτελεί και αυτό το νομοσχέδιο που ενισχύει την καταστολή.

Δε θα γίνουν οι διαδηλώσεις βόλτες του «νόμου» και του «αστυνόμου»!

Οι αγώνες μας, οι απεργίες, οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις μας είναι ο μόνος δρόμος για να υπερασπιστούμε τη ζωή τη δική μας και των οικογενειών μας απέναντι στη λυσσαλέα επίθεση που δεχόμαστε καθημερινά, για το δικαίωμα στην εργασία, στην αξιοπρέπεια, στο δικαίωμα για να ζούμε χωρίς τους εκμεταλλευτές που σκορπούν φτώχεια, δυστυχία, πολέμους.

Οι εμπνευστές αυτού του τερατουργήματος να γνωρίζουν πως το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν πρόκειται να κάνει πίσω! Οι εργαζόμενοι θα κουρελιάσουν και αυτό το νομοσχέδιο, θα ματαιώσουν στην πράξη κάθε προσπάθεια που έχει στόχο να τους βάλει φίμωτρο, να μετατρέψουν τους εργασιακούς χώρους σε γκέτο και την αντίσταση σε ποινικό αδίκημα.

Οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές οργανώσεις της χώρας δεν πρόκειται να βάλουν δοσομετρητή στη μορφή και το περιεχόμενο των αγώνων τους. Δε θα ζητούν άδεια από τα αφεντικά και τις κυβερνήσεις τους για να διαδηλώνουν απέναντι τους.

Η φωνή των εργαζομένων δεν φιμώνεται!

Δεν θα επιτρέψουμε για κανένα λόγο και με κανένα πρόσχημα να μπει σε γύψο το δικαίωμά μας να διαδηλώνουμε κατά των αντιλαϊκών μέτρων.

Όλοι στην 4ωρη Στάση Εργασίας την Τετάρτη 8 Ιούλη,

από 11.00 μέχρι λήξη ωραρίου

και στη Συγκέντρωση 11.30 πμ στα Προπύλαια

Όλοι την Πέμπτη 9 Ιούλη στο  συλλαλητήριο στις  8.00 μ.μ.

στο Σύνταγμα

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΥΠΑ για ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ 8 & 9-7-2020

ΚΑΡΤΕΣ ΟΑΣΑ 2020

Αθήνα  1-7-2020

Αρ. Πρωτ.: 158

Προς

                                        Όλα τα μέλη του Συλλόγου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΑ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων μας και μετά από επικοινωνία με τον ΟΑΣΑ σας γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Στις ετήσιες και τις εξαμηνιαίες κάρτες που ήταν σε ισχύ το χρονικό διάστημα από τις 11-3-2020 ως τις 04-5-2020 επεκτείνεται η ισχύς τους ως εξής:

α. Για όσες κάρτες το παραπάνω χρονικό διάστημα είχαν υπόλοιπο μικρότερο ή ίσο με 30 ημέρες επεκτείνεται η ισχύς τους κατά 30 ημέρες.

β. Για όσες κάρτες το παραπάνω χρονικό διάστημα είχαν υπόλοιπο μεγαλύτερο από 30 ημέρες επεκτείνεται η ισχύς τους κατά 55 ημέρες.

Για να φορτιστεί στις κάρτες η παραπάνω επέκταση της ισχύος τους όλοι οι κάτοχοι ηλεκτρονικών καρτών θα πρέπει να μεταβούν στα εκδοτήρια εισιτηρίων των σταθμών Μετρό, Τραμ κλπ, μέχρι την 31-5-2022 και να προβούν στα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1ο: Πατάμε την επιλογή: Ελληνική σημαία.

Βήμα 2ο: Μετά πατάμε την επιλογή: «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ».

Βήμα 3ο: Τοποθετούμε την ηλεκτρονική κάρτα στην μπροστινή θήκη του ηλεκτρονικού μηχανήματος και πατάμε την επιλογή: «ΟΚ».

Βήμα 4ο: Ξεκινάει η διαδικασία φόρτισης, βγαίνει πρώτα η απόδειξη και συνεχίζει να φορτίζει η κάρτα.

Βήμα 5ο: Αφαιρούμε την κάρτα όταν μας ενημερώσει το μηχάνημα και κρατάμε την απόδειξη.

 1. Για τον καλύτερο προγραμματισμό όλων των εμπλεκομένων (συναδέλφων, Συλλόγου, ΑΔΕΔΥ, ΟΑΣΑ) καταστάσεις καρτών προς επαναφόρτιση ή έκδοση θα αποστέλλονται 2 φορές το μήνα, στις 15 και 29 κάθε μήνα, (στην περίπτωση που η 15η ή η 29η είναι Σαββατοκύριακο ή αργία θα αποστέλλονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα). Σε αυτές τις καταστάσεις θα περιλαμβάνονται μόνον όσοι συνάδελφοι έχουν καταθέσει το ποσό και έχουν προσκομίσει το σχετικό καταθετήριο (όπως αναλυτικά περιγράφουμε παρακάτω) μέχρι την ώρα 9.00 πμ της ημέρας αποστολής και όχι αργότερα.
 1. Οι συνάδελφοι μόνιμοι ή συμβασιούχοι που έχουν φορτίσει τις ηλεκτρονικές κάρτες τους μέσω του Συλλόγου, για να τις επαναφορτίσουν πρέπει να καταθέσουν στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου μας (ALPHA BANK ΙΒΑΝ GR33 0140 2320 2320 0200 1000 089) το ποσό, που αντιστοιχεί στην κάρτα, που επιθυμούν, με την αιτιολογία «κάρτα ΟΑΣΑ» και το όνομα τους και να προσκομίσουν το σχετικό καταθετήριο στα γραφεία του Συλλόγου μετά από συνεννόηση με κάποιο μέλος του ΔΣ ή να το στείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: syllogos.patt@gmail.com.

Προσοχή!!: Παρακαλούμε τους συναδέλφους που μεταφέρουν το ποσό της αξίας της κάρτας από άλλη τράπεζα να μη χρεώνουν την προμήθεια της τράπεζας στο λογαριασμό του Συλλόγου, και να βεβαιώνονται ότι τα χρήματα θα έχουν μεταφερθεί στο λογαριασμό του Συλλόγου υποχρεωτικά μέχρι την ώρα 9.00 πμ της ημέρας αποστολής.

Προσοχή!!  Προσοχή!!  Προσοχή!!

Όσοι συνάδελφοι αντικατέστησαν την ηλεκτρονική κάρτα που είχαν φορτίσει δια μέσου του Συλλόγου για οποιοδήποτε λόγο (την έχασαν, καταστράφηκε κλπ) χρειάζεται επιπλέον από τα παραπάνω να προσκομίσουν, στα γραφεία του Συλλόγου μετά από συνεννόηση με κάποιο μέλος του Δ.Σ. ή ηλεκτρονικά στο e-mail: syllogos.patt@gmail.com φωτοαντίγραφο της νέας ηλεκτρονικής κάρτας τους στο οποίο να φαίνεται καθαρά ο αριθμός της.

 1. Όσοι συνάδελφοι μόνιμοι ή συμβασιούχοι έχουν ηλεκτρονική κάρτα (η οποία δεν έχει φορτιστεί δια μέσου του Συλλόγου) και επιθυμούν όταν λήξει να την επαναφορτίσουν δια μέσου του Συλλόγου ώστε να έχουν την σχετική έκπτωση, χρειάζεται επιπλέον από τα αναφερόμενα στη παράγραφο 2 να προσκομίσουν, στα γραφεία του Συλλόγου μετά από συνεννόηση με κάποιο μέλος του ΔΣ ή ηλεκτρονικά στο e-mail: syllogos.patt@gmail.com φωτοαντίγραφο της ηλεκτρονικής κάρτας τους στο οποίο να φαίνεται καθαρά ο αριθμός της.
 1. Όσοι συνάδελφοι μόνιμοι ή συμβασιούχοι δεν έχουν ηλεκτρονική κάρτα και επιθυμούν να αποκτήσουν για πρώτη φορά δια μέσου του Συλλόγου ώστε να έχουν την σχετική έκπτωση πρέπει:

α) Να εκδώσουν ηλεκτρονική κάρτα. Η έκδοση για πρώτη φορά κάρτας, πραγματοποιείται ΜΟΝΟ σε ένα εκδοτήριο του ΟΑΣΑ.

Συγκεκριμένα για την έκδοση νέας κάρτας προσέρχονται σε ένα εκδοτήριο https://www.athenacard.gr/jsp/smartafc/general/customers/ekdotiria-pros.jsp και ζητούν από τον υπάλληλο να τους χορηγήσει ηλεκτρονική κάρτα χωρίς φόρτιση, αφού πρώτα τον ενημερώσουν ότι θα τη χρησιμοποιήσουν, ως ετήσια ή εξαμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών και ότι, μέσω του Συλλόγου, θα τη φορτώσουν με επιδότηση, σύμφωνα με τη σύμβαση Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Ο.Α.Σ.Α

Στη συνέχεια αφού επιδώσουν στον υπάλληλο τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο https://www.athenacard.gr/jsp/smartafc/general/customers/personalized-card.jsp δηλ. το ΑΜΚΑ τους, την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και πρόσφατη φωτογραφία (ή θα τους φωτογραφίσει υπάλληλος), θα τους ζητήσει έναν οκταψήφιο αριθμό, ως pin, και θα τους δώσει, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση, το έντυπο της ηλεκτρονικής κάρτας. Υπενθυμίζουμε ότι επιβάλλεται οπωσδήποτε να θυμούνται όλοι αυτό το οκταψήφιο pin, διότι μόνον με αυτόν τον οκταψήφιο αριθμό θα μπορούν να επανακτήσουν την κάρτα τους, από τον ΟΑΣΑ, σε περίπτωση απώλειας. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, για επανέκδοση, χρειάζονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία καθώς και ο οκταψήφιος pin της προηγούμενης κάρτας. Έτσι μόνον θα μπορέσουν μέσω ΟΑΣΑ (με κόστος 2€), να αποκτήσουν ξανά την κάρτα τους με όσο υπόλοιπο φόρτισης περιέχει.

β) Να καταθέσουν στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου μας (ALPHA BANK ΙΒΑΝ GR33 0140 2320 2320 0200 1000 089) το ποσό, που αντιστοιχεί στην κάρτα, που επιθυμούν, με την αιτιολογία «κάρτα ΟΑΣΑ» και το όνομα τους.

γ) Να προσκομίσουν το σχετικό καταθετήριο και φωτοαντίγραφο της ηλεκτρονικής κάρτας τους, στο οποίο να φαίνεται καθαρά ο αριθμός της, στα γραφεία του Συλλόγου μετά από συνεννόηση με κάποιο μέλος του ΔΣ ή να το στείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: syllogos.patt@gmail.com.

 1. Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για την έκδοση ή φόρτιση ηλεκτρονικής κάρτας για πρόσωπα του οικογενειακού μας περιβάλλοντος.
 1. Όσοι συνάδελφοι ή μέλη του οικογενειακού μας περιβάλλοντος είναι άνω των 65 ετών ΔΕΝ φορτίζουν τις κάρτες τους μέσω του Συλλόγου, γιατί οι άνω των 65 ετών δικαιούνται μεγαλύτερη έκπτωση.

Μετά την ενημέρωση του συστήματος από τον ΟΑΣΑ (σε μία ή δύο εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή των καταστάσεων καρτών για επαναφόρτιση ή έκδοση, δηλ. μετά την 15η και 29η  κάθε μήνα) όλοι οι κάτοχοι ηλεκτρονικών καρτών θα πρέπει να μεταβούν στα εκδοτήρια εισιτηρίων των σταθμών Μετρό, Τραμ κλπ, και να προβούν στα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1ο: Πατάμε την επιλογή: Ελληνική σημαία.

Βήμα 2ο: Μετά πατάμε την επιλογή: «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ».

Βήμα 3ο: Τοποθετούμε την ηλεκτρονική κάρτα στην μπροστινή θήκη του ηλεκτρονικού μηχανήματος και πατάμε την επιλογή: «ΟΚ».

Βήμα 4ο: Ξεκινάει η διαδικασία φόρτισης, βγαίνει πρώτα η απόδειξη και συνεχίζει να φορτίζει η κάρτα.

Βήμα 5ο: Αφαιρούμε την κάρτα όταν μας ενημερώσει το μηχάνημα και κρατάμε την απόδειξη.

Το χρονικό περιθώριο για «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ», ώστε να περαστεί το κόμιστρο στην κάρτα τους, είναι εντός ενός μηνός από την ενημέρωση του συστήματος από τον ΟΑΣΑ. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν έχει προλάβει να κάνει «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ» και χάσει την κάρτα του χάνει το κόμιστρο. Μεταβιβάσεις και αναβαθμίσεις καρτών δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Σημειώνουμε ότι η φόρτιση της κάθε ηλεκτρονικής κάρτας γίνεται πάντα, σε χρόνο πριν τη λήξη της προηγούμενης φόρτισης της. Η νέα φόρτιση θα κάνει αυτόματα έναρξη ισχύος της, αμέσως με τη λήξη της προηγούμενης φόρτισης της (δηλ. μετά τη λήξη του υπάρχοντος υπολοίπου).

Οι «νέες» (λόγω μείωσης ΦΠΑ) τιμές για την έκδοση των καρτών από 01-6-2020 ως 31-10-2020  έχουν ως εξής: 

Α. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:

ονομαστικής αξίας 300€ – 15% = 255,00

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:

ονομαστικής αξίας 155€ – 13% = 134,85

Αυτές οι ενιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών ισχύουν για όλα τα μέσα αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό (μέχρι Κορωπί), και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα Προαστιακού Μαγούλας-Πειραιάς-Κορωπί. Δεν ισχύουν στις Λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου, στη γραμμή Χ80 και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί –Αεροδρόμιο.

Β. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ονομαστικής αξίας 446€ – 15% = 379,10 €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ονομαστικής αξίας 228€ – 13% = 198,36 €

Από 01-11-2020 σύμφωνα με τα ισχύοντα οι τιμές για την έκδοση των καρτών σύμφωνα με τη σύμβαση ΑΔΕΔΥ-ΟΑΣΑ έχουν ως εξής: 

Α. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:

ονομαστικής αξίας 330€ – 15% = 280,50

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:

ονομαστικής αξίας 170€ – 13% = 147,90

Αυτές οι ενιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών ισχύουν για όλα τα μέσα αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό (μέχρι Κορωπί), και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα Προαστιακού Μαγούλας-Πειραιάς-Κορωπί. Δεν ισχύουν στις Λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου, στη γραμμή Χ80 και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί –Αεροδρόμιο.

Β. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ονομαστικής αξίας 490€ – 15% = 416,50 €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ονομαστικής αξίας 250€ – 13% = 217,50 €

Αυτές οι ενιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών ισχύουν σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, Λεωφορεία (και στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου), Τρόλεϊ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό έως το Αεροδρόμιο και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Αεροδρόμιο. Δεν ισχύουν στη γραμμή Χ80.

Για επαναφόρτιση ετήσιας κάρτας από το διάστημα 01.06.2020 έως 31.12.2020 και εφόσον δεν προηγηθεί εντολή παράτασης θα υπάρχει κόμιστρο covid 402 ημέρες.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΡΤΕΣ ΟΑΣΑ 2020 3