Αρχείο κατηγορίας ΟΣΥΑΠΕ

Αποφάσεις του Γ΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε. για το «προβάδισμα» των κατηγοριών υπαλλήλων στις θέσεις ευθύνης.

Αθήνα  20/2/2018

Αριθμ. Πρωτ.:20

Προς

 1. Υπουργείο Εσωτερικών

   α.Γραφείο Υπουργού

   β.Δ/νση Προσωπικού ΟΤΑ

 1. ΕΝΠΕ
 2. Περιφερειάρχες

Θέμα: Αποφάσεις του Γ΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε. για το «προβάδισμα» των κατηγοριών υπαλλήλων στις θέσεις ευθύνης.

Με αφορμή τις πρόσφατες πανομοιότυπες Αποφάσεις του Γ΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε. με αριθμό 2816/2017, 2817/2017 και 2818/2017, που αφορούν την ακύρωση συγκεκριμένων άρθρων των ΠΔ των Οργανισμών Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΔ 131/2010), Κρήτης (ΠΔ 149/2010)  και Δυτικής Ελλάδας (132/2010), αντίστοιχα, θέλουμε να τονίσουμε τα εξής:

 1. Οι αιτήσεις αυτές ακύρωσης που ασκήθηκαν από την ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ και τις αντίστοιχες ΕΜΔΥΔΑΣ αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα συγκεκριμένα ΠΔ και τους συγκεκριμένους Οργανισμούς των Περιφερειών Πελοποννήσου, Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας, εάν και εφ’ όσον βρίσκονται σε ισχύ τα εν λόγω ΠΔ ή οι συγκεκριμένες ακυρωθείσες ρυθμίσεις τους
 2. Ο «νομολογιακός» χαρακτήρας των Αποφάσεων αυτών δεν σηματοδοτεί υποχρέωση συμμόρφωσης άλλων Περιφερειών, οι Οργανισμοί των οποίων δεν προσεβλήθησαν και δεν ακυρώθηκαν επιμέρους διατάξεις τους, από το Σ.τ.Ε., παρά εναπόκειται στην διακριτική ευχέρειά τους να εναρμονίσουν τους Οργανισμούς τους, εάν το επιθυμούν, προς τα όσα κρίθηκαν από τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις.
 3. Και οι τρεις εν λόγω αποφάσεις ασχολήθηκαν και έκριναν το ζήτημα του προβαδίσματος των κατηγοριών υπαλλήλων στις θέσεις ευθύνης, σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και το άρθρο 97 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (ν. 3528/2007), στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΘ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ. β) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία προηγούνται οι υπάλληλοι ανώτερου βαθμού με βάση την ιεραρχική κλίμακα των βαθμών του άρθρου 80. γ) Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου κλάδου και βαθμού δεν υπάρχει προβάδισμα. δ) Όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών.».
 4. Οι πιο πάνω αποφάσεις του Σ.τ.Ε. ακυρώνουν τα συγκεκριμένα Π.Δ., ως προς τις προσβαλλόμενες διατάξεις τους, γιατί προέβλεπαν, όπως αναφέρουν, την «επιλογή διαζευτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως προϊσταμένων σε όλες τις αναφερόμενες οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις ή Τμήματα) καταργώντας αδιακρίτως το θεσπιζόμενο προβάδισμα με το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων νπδδ».

Προέβλεπαν δηλ. ΠΕ ή ΤΕ αδιακρίτως, στο σύνολο των οργανικών μονάδων, χωρίς αιτιολόγηση που να βασίζεται στο αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και στις συγκεκριμένες ειδικότητες.

 1. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ με το 7283/5-2-2018 έγγραφό της, δεν είναι ορθό, ούτε ορθή η προτροπή προς τους αρμόδιους υπουργούς, Περιφερειάρχες κλπ, καθόσον, κατά το Σ.τ.Ε., σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις και τις σχετικές συνταγματικές αρχές, το καθοριζόμενο προβάδισμα των κατηγοριών υπαλλήλων, στις θέσεις ευθύνης, παύει να ισχύει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οικείες οργανικές διατάξεις, βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων, προβλέπουν την τοποθέτηση ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπαλλήλου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα, αρκεί αυτό να είναι συγκεκριμένο και να μην γίνεται αδιακρίτως για όλες τις σχετικές οργανικές μονάδες.
 2. Τα παραπάνω δεν επηρεάζουν την διαδικασία επιλογής σε θέσεις ευθύνης και την σχετική μοριοδότηση, όπως αυτή προβλέπεται από τον ν. 4369/2016, αλλά μόνο την τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης, όταν γεννάται ζήτημα προβαδίσματος των κατηγοριών υπαλλήλων, ελλείψει της ανωτέρω αιτιολογημένης πρόβλεψης στον Οργανισμό της κάθε Περιφέρειας.
 3. Η πληθώρα των ειδικοτήτων και των εξειδικεύσεων που υπάρχουν στο ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών μας, καθώς και η απόκτηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σε συνδυασμό με τα περιγράμματα θέσεων ευθύνης έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα, όπου αναφέρονται πλέον συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας και οι προτεινόμενες ειδικότητες για την κάλυψη της κάθε θέσης ευθύνης.

Συμπέρασμα:

Σε κάθε Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, σύμφωνα με τη διάσταση που δίνει η απόφαση του ΣτΕ, για κάθε θέση ευθύνης πρέπει να γίνεται συγκεκριμένη αιτιολόγηση, ανάλογα με το αντικείμενο της οργανικής μονάδας (Δ/νση, Τμήμα, Αυτοτελές Γραφείο κλπ), δηλαδή τις ασκούμενες αρμοδιότητες και την προτεινόμενη ειδικότητα. Μόνον έτσι το όποιο προβάδισμα της κάθε κατηγορίας δεν θα είναι γενικευμένο και κάθε κατηγορία και ειδικότητα υπαλλήλου θα μπορεί να προΐσταται σε οργανική μονάδα, σύμφωνα με την μοριοδότηση που θα συγκεντρώνεται κατά την διαδικασία επιλογής.

Μόνον έτσι δεν θα «καπελώνει» κανείς-κανέναν, ούτε θα οδηγούμαστε στην επιβολή της λογικής του manager στις δημόσιες υπηρεσίες.-

Κοιν/ση

Σύλλογοι

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΕ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Advertisements

Η αξιολόγηση αποτελεί εργαλείο ανθωποφαγίας τιμωρίας και αναξιοκρατίας

                                            Αθήνα 20/2 /2018

                                         Αριθμ. Πρωτ.:19

Αυξάνονται τα κρούσματα που αποδεικνύουν ότι η περιβόητη αξιολόγηση αποτελεί εργαλείο ανθωποφαγίας τιμωρίας και αναξιοκρατίας

Καθώς η συμμετοχή των εργαζομένων στις περιφέρειες και σε όλο το δημόσιο στην “απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης” σημείωσε σημαντική επιτυχία πληθαίνουν καθημερινά οι καταγγελίες από υπαλλήλους με αυξημένα πολλές φορές τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που μέσα σε αντίξοες συνθήκες υλοποιούν τις αρμοδιότητες τους να έχουν βαθμολογηθεί σχεδόν «κάτω από τη βάση».

Πρόσφατη είναι η καταγγελία συναδέλφου από τη Δ/νση Μεταφορών Θεσσαλίας, όπου η συνάδελφος, με ιδιαίτερα αυξημένα τυπικά προσόντα (3 πτυχία-1 μεταπτυχιακό- Profficiency σεμινάρια κλπ) πήρε βαθμό με Μ.Ο. 51,3!!!, και μάλιστα με την απίθανη αιτιολόγηση ότι η συγκεκριμένη συνάδελφος από την 1η μέρα της στην υπηρεσία παρέμενε για ενάμιση χρόνο «στον αέρα» χωρίς τοποθέτηση σε κάποιο τμήμα και χωρίς αρμοδιότητες!! Τι ακριβώς αξιολόγησε μετά από αυτό τόσο χαμηλά η Διοίκηση, παραμένει ερώτημα…

Συνεχώς, λοιπόν, επιβεβαιώνονται οι προβληματισμοί που είχαμε διατυπώσει «…. Για το πόσο αντικειμενικά μπορεί να αξιολογήσει ένας προϊστάμενος, όταν ξέρει ότι η βαθμολόγηση αυτή μπορεί να δώσει στον υπάλληλο προβάδισμα στην επόμενη κρίση προϊσταμένων», καθώς και ότι ακόμα και με την εφαρμογή των παλιότερων νόμων της αξιολόγησης βλέπαμε προϊσταμένους να βαθμολογούν συναδέλφους με χαμηλούς βαθμούς, επειδή είχαν «διαφορετική» άποψη σε διαφορετικά ζητήματα…, όμως η διαφορά σήμερα είναι ότι η αξιολόγηση συνδέεται με την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, επομένως και με τις κρίσεις, καθώς και με την πολιτική των απολύσεων για ένα μικρό, επιτελικό κράτος.»

Καταγγέλλουμε τις διαδικασίες αυτές και δεν νομιμοποιούμε την αξιολόγηση, που έγινε, γιατί είναι προϊόν εκβιασμού, απεργοσπασίας και τιμωρίας.

 Ενημερώνουμε και πάλι τους συναδέλφους για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν:

 1. Να δηλώσουν εγγράφως κατά την παραλαβή της αξιολόγησης ότι «Δεν αποδέχομαι τα αναφερόμενα στην αξιολόγηση αυτή, που έγινε χωρίς την συμμετοχή μου και ενώ απείχα σύμφωνα με την προκηρυγμένη νόμιμα, απεργία-αποχή των συνδικαλιστικών μου οργάνων. Συνεχίζω να έχω την ίδια γνώμη και επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε διαδικασίας ένστασης και ένδικου μέσου για την προστασία των δικαιωμάτων μου».
 2. Να αποστείλουν – εάν θέλουν – αντίγραφο της Έκθεσής τους στο Σύλλογο, προκειμένου να συγκεντρωθεί μια συνολική εικόνα, και μέσα από την καταγραφή και την κατηγοριοποίηση να δοθούν ολοκληρωμένες οδηγίες στις κινήσεις, που πρέπει να ακολουθήσουν.
 3. Να γνωρίζουν ότι «ο αξιολογούμενος υπάλληλος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, αν ο μέσος όρος βαθμολογίας της Έκθεσης Αξιολόγησης είναι μικρότερος του εβδομήντα πέντε (75)» και ότι «Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού η οποία τις διαβιβάζει στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.».
 4. Να γνωρίζουν ότι ο αξιολογούμενος υπάλληλος έχει δικαίωμα να ασκήσει διοικητική προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια μέσα σε (60) εξήντα ημέρες.

Ο αγώνας συνεχίζεται απέναντι στην λεγόμενη αξιολόγηση που θέλει να συγκαλύψει την υποστελέχωση των υπηρεσιών, την ανταποδοτικότητα, την λειτουργία τους με ιδιωτικοποικονομικά κριτήρια, χωρίς τα αναγκαία μέσα, μακριά από τις ανάγκες του λαού και με εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα.-

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14-2-2018

Αθήνα  20/2/2018

Αριθμ. Πρωτ.: 15

Προς

                             Συλλόγους-μέλη μας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14-2-2018

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018, με παρόντα τα  11 από τα 13 μέλη και συγκεκριμένα: Βέτα Πανουτσάκου, Ανδρεαδέλλη Γιάννη, Σταμκοπούλου Νατάσα, Ντόντο Παναγιώτη, Μάρκου Χρήστο, Βαζούρα Δημήτρη, Τζάκο Αντώνη, Κυριακόπουλο Γιώργο, Ασημακόπουλο Ανδρέα, Ηλιόπουλο Στέργιο, Ευστρατίου Χαράλαμπο συνεδρίασε με θέματα τις εξελίξεις και τις παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας, τα εργασιακά προβλήματα και την πορεία των διεκδικήσεων μας ,τον προγραμματισμό δράσης με την αποφασισμένη απεργιακή κινητοποίηση, τα Οικονομικά ζήτημα κ.α. διάφορα.

Μετά από διαλογική συζήτηση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

 1. Εκτίμησε ως θετικές τις κινητοποιήσεις σε σχέση με το αίτημα ανάκλησης της Απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ανάθεσης δύο Περιφερειακών Ενοτήτων σε έναν υπάλληλο, ενεργοποιώντας το άρθρο 91 του ν.4483/2017.
 1. Έγινε ενημέρωση για την κατάθεση της ΕΣΣΕ και την πορεία διεκδίκησης σχετικών αιτημάτων μας (ανθυγιεινό κλπ).
 1. Έγινε ενημέρωση για τις αντεργατικές εξελίξεις και την απόφαση για νέα πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία μέσα στο Μάρτη.
 1. Να παρέμβει με ανακοίνωσή του στο ζήτημα του «προβαδίσματος» για τις θέσεις ευθύνης και των Αποφάσεων του Γ΄ Τμήματος του ΣΤΕ.
 1. Να συμμετέχει σε νέα σύσκεψη Σωματείων και Ομοσπονδιών για τη διεκδίκηση των μισθολογικών μας αιτημάτων (προσμέτρηση της διετίας 2016-2017 στην μισθολογική ωρίμανση, χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου κάθε 2 χρόνια και για τους εργαζόμενους των ΔΕ και ΥΕ κατηγοριών, πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού κλπ).
 1. Να εκδώσει ανακοίνωση για τα νέα κρούσματα χαμηλής βαθμολόγησης στην «αξιολόγηση».
 1. Εγκρίθηκαν δαπάνες που έχουν εκτελεστεί καθώς και ο Οικονομικός Απολογισμός 2017 και ο Οικονομικός Προϋπολογισμός 2018, οι οποίοι και θα εισαχθούν ως θέμα στη συνεδρίαση του επόμενου Γενικού Συμβουλίου για την τελική τους έγκριση.
 1. Αποφάσισε να απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής των εργαζομένων στα συλλαλητήρια που διοργανώνουν Σωματεία και φορείς που ανταποκρίθηκαν στο συντονισμό δράσης του ΠΑΜΕ, ενάντια στους πλειστηριασμούς λαϊκών κατοικιών και τις κατασχέσεις μισθών, καθώς και κάλεσμα σε όλους τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους για να οργανώσουν τον αγώνα τους ενάντια στους πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις, να διερευνήσουν αν αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα συνάδελφοί μας και να πάρουν αποφάσεις στήριξής τους με κάθε μέσο.
 1. Να ενώσει τη φωνή του με τα συνδικαλιστικά στελέχη του ΠΑΜΕ, που για άλλη μια φορά στις 20-2-2018 σέρνονται στα δικαστήρια, για την κινητοποίηση που οργάνωσαν στις 30/1/2013 στο Υπουργείο Εργασίας.
 1. 10. Να ζητήσει νομοθετική ρύθμιση, για να έχουν δικαίωμα σε μετατάξεις-αποσπάσεις-κινητικότητα οι συνάδελφοι δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, που διορίστηκαν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα από την υποβολή των αιτήσεών τους (παλιά ΑΣΕΠ).

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 14-2-2018

ΟΣΥΑΠΕ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συνάδελφοι

 1. Σήμερα 1-2-2018 πήγαμε (πρόεδρος και γραμματέας) στο Υπουργείο Εσωτερικών για να καταθέσουμε το Σχέδιο Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) για τους υπαλλήλους των Περιφερειών.

Συναντηθήκαμε με τον υπουργό Εσωτερικών και του παρουσιάσαμε τους άξονες της ΕΣΣΕ. Καταθέσαμε το συνημμένο έγγραφο (ΟΣΥΑΠΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΣΕ-9). Μας ζήτησαν μερικά συμπληρωματικά στοιχεία και μας είπαν ότι θα μας ενημερώσουν για την πορεία των διαδικασιών.

 1. Ταυτόχρονα θέσαμε το ζήτημα της απαράδεκτης ρύθμισης του άρθρου 91 του ν. 4483/2017 και της απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ανάθεσης σε υπάλληλο της ΠΕ Ζακύνθου «παράλληλων» καθηκόντων και της ΠΕ Κεφαλονιάς και ζητήσαμε κατάργηση της ρύθμισης και επίλυση του θέματος.
 2. Θέσαμε επίσης τα ζητήματα που σχετίζονται με το ανθυγιεινό επίδομα στους ΕΔΥ κλπ, της επέκτασης της αποζημίωσης του 3982/2011, και των πάγιων οδοιπορικών.
 3. Τονίζουμε την ανάγκη κινητοποίησης όλων των Συλλόγων με κάθε μορφή και τρόπο και έκφρασης αλληλεγγύης, προκειμένου να δυναμώσει η απαίτησή μας για ανάκληση της Απόφασης του Περιφερειάρχη Ι.Ν., για να μην γίνει «τσουνάμι» και για άλλες περιπτώσεις.

1-2-2018

Πανουτσάκου Βέτα

Αθήνα  1 /2 /2018

Αριθμ. Πρωτ.:9

Προς

                                  Υπουργό Εσωτερικών

                       Κ. Π. Σκουρλέτη

           Σταδίου 27

                 101 83 – Αθήνα

Θέμα: Κοινοποίηση ζητημάτων προς ρύθμιση, μέσω της υπογραφής Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα το προτεινόμενο από την Ομοσπονδία μας ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με τα ζητήματα για τα οποία επιζητούμε ανάλογες ρυθμίσεις, για το προσωπικό Δημοσίου Δικαίου των Περιφερειών και παρακαλούμε όμως ορίσετε τα εξουσιοδοτημένα από εσάς πρόσωπα, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της.

Τα ζητήματα για τα οποία ζητάμε ρύθμιση μέσω της ΕΣΣΕ για τους εργαζόμενους των Περιφερειών αφορούν:

α. την τοποθέτηση, την μετακίνηση και μετάθεση

β. την επιμόρφωση

γ. τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας

δ. θέματα χρόνου απασχόλησης

ε. θέματα αδειών και

στ. την άσκηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και διευκολύνσεων.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι την Ομοσπονδία μας θα εκπροσωπήσουν στις διαπραγματεύσεις η πρόεδρος Πανουτσάκου Ελισάβετ (Βέτα) και ο Γραμματέας Ανδρεαδέλλης Ιωάννης.-

Κοιν/ση

Υπουργείο Εσωτερικών

1.Γενικό Γραμματέα

κ. Κώστα Πουλάκη

2.Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης

και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α.

Σταδίου 27

101 83 – Αθήνα

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΣΕ-9

ΟΣΥΑΠΕ ΕΣΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Να ανακληθεί τώρα η απόφαση της Περιφερειακής Αρχής Ιονίων Νήσων

Αθήνα   1/2 /2018

Αριθμ. Πρωτ.:10

Στηρίζουμε τους αγώνες και τα αιτήματα των συναδέλφων της ΠΕ Ζακύνθου

Να ανακληθεί τώρα η απόφαση της Περιφερειακής Αρχής Ιονίων Νήσων

Χαιρετίζουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των συναδέλφων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, που αποφάσισαν με την χθεσινή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου τους.

Εκφράζουν την μαζική τους αντίθεση στην απόφαση της Περιφερειακής Αρχής Ιονίων Νήσων (ΣΥΡΙΖΑ-ΛΑΕ) να αναθέσει σε Κοινωνική Λειτουργό της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και τα καθήκοντα της αντίστοιχης υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, την αντίθεσή τους στην κυβερνητική ρύθμιση του άρθρου 91 του ν. 4483/2017.

Εκφράζουν την απαίτησή τους για άμεση ανάκληση της συγκεκριμένης απόφασης και την αποφασιστικότητά τους να παλέψουν γι αυτό.

Έτσι απαντάνε οι εργαζόμενοι σε λύσεις – μπαλώματα της Περιφερειακής Αρχής, που το μόνο που κάνουν είναι μεγαλώνουν τα προβλήματα, να φορτώνουν τη δουλειά δύο και περισσότερων ανθρώπων σε ένα, να προσπαθούν να συγκαλύψουν την τεράστια υποστελέχωση που υπάρχει.

Έτσι εκφράζουν την στήριξή τους και την ευαισθησία τους στην συναδέλφισσα τους που ενώ έχει δύο μικρά παιδιά, εκ των οποίων το ένα έχει σοβαρή αναπηρία, ο Περιφερειάρχης της ανέθεσε άλλο ένα νησί!!!

Έτσι απαντάει Σύλλογος και Ομοσπονδία στην υποστελέχωση και στην απαίτηση για μόνιμους διορισμούς, για σταμάτημα όλων των αυθαίρετων «μετακινήσεων».

Η κοινωνική δράση των υπηρεσιών των Περιφερειών υπηρετείται με κάλυψη όλων των θέσεων και ιδιαίτερα των κοινωνικών υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό, υπηρετείται με ενίσχυση των αρμοδιοτήτων τους, με εξοπλισμό και οργάνωση των υπηρεσιών. Δεν υπηρετείται «κόβοντας» στα 2 τους υπαλλήλους.

Οι εργαζόμενοι, Σύλλογος και Ομοσπονδία, όπως και όλοι οι κάτοικοι Ζακύνθου και Κεφαλονιάς βιώνουν  τα αποτελέσματα  της συνέχισης και εφαρμογής των μνημονιακών νόμων της συνέχισης της «απαγόρευσης» των προσλήψεων και βλέπουν ότι στην πράξη η υλοποίησή τους έχει και την σφραγίδα της Περιφερειακής Αρχής, που αποδέχεται μια τέτοια λειτουργία των υπηρεσιών της, που αποδέχεται να έρχονται συνέχεια αρμοδιότητες χωρίς πόρους και προσωπικό.

Καλούμε :

Τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων να ανακαλέσει αμέσως την απόφασή του αυτή και να απαιτήσει την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων της Περιφέρειας με μόνιμους διορισμούς υπαλλήλων.

Την κυβέρνηση και ιδιαίτερα τον Υπουργό Εσωτερικών να καταργήσουν την συγκεκριμένη ρύθμιση, να άρουν την απαγόρευση των προσλήψεων και να προχωρήσουν σε μαζικές προσλήψεις.

Οι εργαζόμενοι των Περιφερειών όλης της χώρας συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των συναδέλφων της ΠΕ Ζακύνθου και δηλώνουμε την απαίτησή μας να ανακληθεί η απόφαση αυτή και να σταματήσει η λογική της ανάθεσης των λεγόμενων  «παράλληλων» καθηκόντων στους υπαλλήλους. Απαιτούμε εδώ και τώρα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Καλούμε όλους τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους των Περιφερειών να εκφράσουν με κάθε τρόπο την στήριξη στον αγώνα των συναδέλφων της ΠΕ Ζακύνθου.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ Στηρίζουμε τους αγώνες και τα αιτήματα των συναδέλφων της ΠΕ Ζακύνθου

ΟΣΥΑΠΕ – Να ανακληθεί αμέσως η απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

                                                 Αθήνα  26 /1 /2018

                                        Αριθμ. Πρωτ.:8

Προς

1 Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

2 Υπουργό Εσωτερικών

Να ανακληθεί αμέσως η απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

 Πρωτοπόρα στην υλοποίηση των αντιλαϊκών ρυθμίσεων η Περιφερειακή Αρχή Ιονίων Νήσων (ΣΥΡΙΖΑ), έσπευσε να υλοποιήσει το άρθρο 91 του ν. 4483/2017 και με την αρ. αρ. 6038/2492/22-1-2018 απόφασή του να αναθέσει σε υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και τα καθήκοντα της αντίστοιχης υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς.

Πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι του συγκεκριμένου νόμου έγινε φανερό και στους πιο δύσπιστους ποιοι ήταν πίσω από την συγκεκριμένη ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών, που έδινε το δικαίωμα σε κάθε Περιφερειάρχη Νησιωτικής Περιφέρειας να αναθέτει στους υπαλλήλους καθήκοντα και άλλης Περιφερειακής Ενότητας, από αυτήν που έχουν τοποθετηθεί!!!

Έτσι απαντάνε κυβέρνηση και περιφερειάρχες στην υποστελέχωση των υπηρεσιών, στην απαγόρευση των προσλήψεων που έχουν επιβάλει χέρι-χέρι με τους «θεσμικούς εταίρους» τους ΕΕ και ΔΝΤ. Έτσι προσπαθούν να «μπαλώσουν» τη μείωση κατά 40% του προσωπικού των Περιφερειών. Μαζί σχεδιάζουν και υλοποιούν τους αντιλαϊκούς προϋπολογισμούς (κρατικό και περιφερειών), μαζί συμφωνούν τις αντεργατικές ρυθμίσεις.

Κάνουν «λάστιχο» τους εργαζόμενους, τους φορτώνουν διπλή δουλειά και ευθύνες, που είναι φύση αδύνατον να διεκπεραιωθούν, τους φορτώνουν με έξοδα κίνησης-εισιτήρια που τις περισσότερες φορές ούτε καν τους τα πληρώνουν, αδιαφορούν ακόμα και για το γεγονός ότι τα περισσότερα νησιά της χώρας δεν έχουν ούτε μεταξύ τους επικοινωνία.

Τσαλαπατούν κι αυτόν ακόμα τον υπαλληλικό κώδικα, που ορίζει ότι αποτελεί μετάθεση η μεταφορά ενός υπαλλήλου από μία διακεκριμένη οργανική μονάδα (Διεύθυνση) σε μία άλλη διακεκριμένη οργανική μονάδα και επομένως απαιτείται αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του καθ’ ύλην αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Καλούμε :

Τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων να ανακαλέσει αμέσως την απόφασή του  αυτή και να απαιτήσει την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων της Περιφέρειας με μόνιμους διορισμούς υπαλλήλων.

Την κυβέρνηση και ιδιαίτερα τον Υπουργό Εσωτερικών να καταργήσουν την συγκεκριμένη ρύθμιση, να άρουν την απαγόρευση των προσλήψεων και να προχωρήσουν σε μαζικές προσλήψεις.

 Οι εργαζόμενοι των Περιφερειών όλης της χώρας δηλώνουμε την απαίτησή μας να ανακληθεί η απόφαση αυτή και να σταματήσει η λογική της ανάθεσης των λεγόμενων  «παράλληλων» καθηκόντων στους υπαλλήλους. Απαιτούμε εδώ και τώρα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Κοιν/ση

 1. Υπουργείο Εσωτερικών /Δ/νση Προσωπικού ΟΤΑ
 2. ΕΝΠΕ
 3. Κόμματα Βουλής
 4. Παρατάξεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων
 5. Σύλλογοι – μέλη μας

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ Να ανακληθεί αμέσως η απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων-8

ΟΣΥΑΠΕ – Να σταματήσει η παράνομη ανάθεση «παράλληλων» καθηκόντων στους υπαλλήλους των Περιφερειών

                                                  Αθήνα 26/1/2018

                                               Αριθμ. Πρωτ.:7

                                                            ΠΡΟΣ

1 Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας

                                                            α. κ. Συντονιστή

β. ∆ιεύθυνση Διοίκησης

2 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

κ. Περιφερειάρχη

Να σταματήσει η παράνομη ανάθεση «παράλληλων» καθηκόντων

στους υπαλλήλους των Περιφερειών

         Για άλλη μια φορά οι Περιφερειακές Αρχές προσπαθούν να φορτώσουν στους υπαλλήλους  αρμοδιότητες και ευθύνες, που δε τους αναλογούν.

         Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυθαιρεσίας διοίκησης η υπ’ αριθμμ. 222006/9548/15-12-2017  απόφαση της αναπληρώτριας Προϊσταµένης του Τµήµατος Συγκοινωνιακών ΄Εργων  της ∆/νσης Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που ανέθεσε πρόσθετα, «παράλληλα» καθήκοντα σε υπαλλήλους, που ούτε καν είναι στο Τμήμα της και μάλιστα χωρίς ημερομηνία λήξης!!! Ανέθεσε δε καθήκοντα ιδιαίτερα σημαντικά, για την εκτέλεση των οποίων οι υπάλληλοι επισύρουν ποινικές και αστικές ευθύνες.

        Αναφερόμαστε στο τεράστιο ζήτημα της εποπτείας των δρόμων, για το οποίο απαιτείται στελέχωση, εξοπλισμός και υλικοτεχνική υποδομή που δεν υφίσταται.

       Εκτός από αυτά όμως, εκτός από την απαράδεκτη νομοθεσία, που μοιράζει δυσβάσταχτες ευθύνες, όπως φαίνεται έχουμε  και τις αποφάσεις μερικών προϊσταμένων, που προκειμένου να μειώσουν τις δικές τους ευθύνες αναθέτουν, δεξιά και αριστερά, σε άλλα Τμήματα, σε υπαλλήλους άλλων αναρμόδιων Τμημάτων και Δ/νσεων (μηχανικούς, χειριστές μηχανημάτων,κλπ) τα καθήκοντα αυτά.

      Η Ομοσπονδία επανειλημμένα έχει αναδείξει το σημαντικό ζήτημα της εποπτείας των δρόμων και της ποινικής και αστικής ευθύνης που βαρύνει τους τεχνικούς υπαλλήλους των Περιφερειών για την αρμοδιότητα αυτή.  Έχουμε καταθέσει προτάσεις για νομοθετική ρύθμιση που θα τροποποιεί την απαράδεκτη νομοθεσία επίρριψης ευθυνών, ενώ την ίδια στιγμή δεν δίνονται τα απαραίτητα μέσα για να γίνεται η εποπτεία των οδών δυνατή, σύμφωνα με τις ανάγκες και την δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας. Ταυτόχρονα έχει καταθέσει με εξώδικη δήλωση προς τους Περιφερειάρχες την απαίτησή της να σταματήσει η κατάσταση αυτή με τις αναθέσεις των λεγόμενων «παράλληλωνν» ή αλλότριων καθηκόντων στους υπαλλήλους των Περιφερειών.

Στεκόμαστε δίπλα στους συναδέλφους στην Περιφέρεια Δυτικής  Μακεδονίας και απαιτούμε την ακύρωση της συγκεκριμένης παράνομης, παράτυπης και αντιδεοντολογικής απόφασης.

Κοιν/ση

1 Υπουργείο Εσωτερικών

α. κ. Υπουργό

β. Δ/νση Προσωπικού ΟΤΑ

2 ΕΝΠΕ

3 Παρατάξεις Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

4 Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών

5 ∆ιεύθυνση Τεχνικών Εργων Π.Ε. Κοζάνης

6 Σύλλογοι – μέλη μας

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΔΡΟΜΩΝ Π. ΔΥΤΙΚ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-7