Αρχείο κατηγορίας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΠΑ

Εκκρεμείς αποφάσεις θετικών γνωμοδοτήσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Αθήνα 13 – 7 -2020

Αρ. Πρωτ.: 182

Προς

 1. Περιφερειάρχη Αττικής
 2. Εκτελεστικό Γραμματέα
 3. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

Θέμα: Εκκρεμείς αποφάσεις θετικών γνωμοδοτήσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Δεδομένων καταγγελιών και αναφορών συναδέλφων ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί και υλοποιηθεί αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για αιτήματά τους για τα οποία υπάρχουν θετικές γνωμοδοτήσεις, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα εξής:

 • Πόσες αποφάσεις για αιτήματα συναδέλφων χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας για τις οποίες υπάρχουν θετικές γνωμοδοτήσεις εκκρεμούν;
 • Πόσες αποφάσεις για αιτήματα συναδέλφων μετακίνησής τους σε υπηρεσία άλλης Περιφερειακής Ενότητας και για τις οποίες υπάρχουν θετικές γνωμοδοτήσεις εκκρεμούν;

Σημειώνουμε τα εξής:

 • Σε πολλά αιτήματα έχει παρέλθει το «εύλογο χρονικό διάστημα» που οφείλατε να ολοκληρώσετε τις διαδικασίες.
 • Πολλά από τα αιτήματα χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας δεν έχουν ολοκληρωθεί παρότι αφορούν συνέχιση μεταπτυχιακών σπουδών συναδέλφων με διάστημα, που έχει ήδη παρέλθει.
 • Θεωρούμε πως γνωρίζετε ότι το αποφασίζον όργανο οφείλει να βγάλει τις σχετικές διοικητικές πράξεις για τα παραπάνω αναφερόμενα αιτήματα και δεν μπορεί να «σιωπήσει».

Σε συνέχεια των παραπάνω και εκφράζοντας και τα αιρετά μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά, μονίμων και ΙΔΑΧ) του ΥΣ, ζητάμε να μας απαντήσετε στα ερωτήματα που θέτουμε και ταυτόχρονα να προχωρήσετε στην υπογραφή όλων των εκκρεμών Αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που έχουν θετικές γνωμοδοτήσεις.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΥΠΑ για Εκκρεμείς αποφάσεις θετικών γνωμοδοτήσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Καταγγέλλουμε τις προβοκάτσιες – Απαιτούμε την αθώωση του συνδικαλιστή, που συνελήφθη

Αθήνα  13- 7 -2020

Αρ. Πρωτ.: 181

Καταγγέλλουμε τις προβοκάτσιες – Απαιτούμε την αθώωση του συνδικαλιστή, που συνελήφθη

Καταδικάζουμε το οργανωμένο σχέδιο καταστολής της κυβέρνησης της ΝΔ να διαλύσει το συλλαλητήριο των συνδικάτων και των ομοσπονδιών την Πέμπτη 9 Ιούλη στο Σύνταγμα, ενάντια στον επαίσχυντο αντεργατικό νόμο που ψήφισε μαζί με το ΚΙΝΑΛ.

Απαιτούμε την αθώωση του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου Υπαλλήλων τ. Υπουργείου Ανάπτυξης – τομείς Βιομηχανίας & Ενέργειας, που οδηγείται σε δίκη, αφού συνελήφθη άδικα, ενώ μετείχε στην πορεία.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΥΠΑ Απαιτούμε την αθώωση του συνδικαλιστή, που συνελήφθη

Έγγραφο προς τον Εκτελεστικό Γραμματέα για την έκδοση απόφασης εφαρμογής της ΣΣΕ

Αθήνα 9-7-2020

Αρ. Πρωτ.:168

Προς

Τον Εκτελεστικό Γραμματέα

της Περιφέρειας Αττικής

κ. Ιωάννη Σελίμη

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της από 4 Ιουνίου 2018 Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (ΦΕΚ 2358/Β’/20.6.2018) και της τροποποιητικής-συμπληρωματικής αυτής, από 15 Μαρτίου 2019, Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΦΕΚ 1052/Β’/29.3.2019), καθώς και της από 3 Αυγούστου 2018 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (η οποία έλαβε πρωτόκολλο κατάθεσης στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 16/28.9.2018): «… Άρθρο 2. 1. Στους εργαζόμενους, αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο σε εξωτερικά συνεργεία, στις παρακάτω εργασίες ή ειδικότητες: … στους Επόπτες Δημόσιας Υγείας … μειώνεται ο χρόνος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους σε τριανταπέντε (35) ώρες – μία (1) ώρα ημερησίως – χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεών τους από την αιτία αυτή και χορηγείται δύο (2) ημερών επιπλέον κανονική άδεια τον χρόνο. … Ο καθορισμός των δικαιούχων υπαλλήλων γίνεται με απόφαση Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση των Διευθυντών των συγκεκριμένων υπηρεσιών και κοινοποιείται στους Συλλόγους – Μέλη της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.. …».

Σύμφωνα, δε, με την αριθμ. 83411/30.01.2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (Β ́394), σας έχει παρασχεθεί εξουσιοδότηση υπογραφής («Με Εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής), και για το παραπάνω ζήτημα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999): «Αν η απλή γνώμη δεν υποβληθεί μέσα στην προθεσμία που έχει τυχόν ταχθεί προς τούτο από το νόμο ή από το αποφασίζον όργανο ή, σε κάθε περίπτωση, μέσα σε εύλογο χρόνο, η διοικητική πράξη μπορεί να εκδοθεί και χωρίς αυτήν.». Το γνωμοδοτικό όργανο πρέπει να υποβάλει την απλή γνώμη, είτε εντός της προθεσμίας που τίθεται από τον νόμο ή από το αποφασίζον όργανο, είτε, σε κάθε περίπτωση, εντός ευλόγου χρόνου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της γνώμης, το αποφασίζον όργανο μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση της πράξης και χωρίς τη γνώμη αυτή (ΣτΕ 1215/2016 Τμ. Γ΄, 2085/2003 Τμ. Ε΄).

          Με το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 142417/19.2.2020 έγγραφό σας προς τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων, με θέμα την εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, μεταξύ άλλων, έχετε ζητήσει να σας αποστέλλεται εφεξής, έγγραφο – εισήγηση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας, στην οποία θα αναφέρονται κατά περίπτωση τα ονόματα των εργαζομένων που απασχολούνται «αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο σε εξωτερικά συνεργεία» και αυτών που «εκτελούν εξωτερική υπηρεσία περιστασιακά» στις προβλεπόμενες εργασίες ή ειδικότητες, προκειμένου να προχωρήσει, εν προκειμένω, δια της εκδόσεως της αποφάσεως περί καθορισμού των δικαιούχων υπαλλήλων, η εφαρμογή των ανωτέρω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

          Πλην όμως, από τις 19.2.2020 και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί, εν προκειμένω, από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, αναφορικά με τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης αυτής, η προβλεπόμενη εισήγηση, η οποία τυγχάνει απλή γνώμη. Παρά, δηλαδή, την παρέλευση τεσσάρων και πλέον μηνών από την κίνηση εκ μέρους σας, ως αποφασίζοντος οργάνου, της διαδικασίας έκδοσης της αποφάσεως περί καθορισμού των δικαιούχων υπαλλήλων, με την πρόσκληση έκδοσης της εισήγησης αρμοδίως, ήτοι από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, το αρμόδιο αυτό διοικητικό όργανο παραλείπει να σας αποστείλει την εν λόγω εισήγηση.

Οι δε απαιτούμενες, ονομαστική βεβαίωση του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (Σ.Υ.Π.Α.), ότι οι δικαιούχοι εργαζόμενοι είναι μέλη του και βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής (Σ.Υ.Π.Α.) ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων των Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.), έχουν ήδη χορηγηθεί, η μεν πρώτη με το με αρ. πρωτ. 134/1.6.2020 έγγραφο του Σ.Υ.ΠΑ. προς τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, η δε δεύτερη με τη με αρ. πρωτ. 62/10.2.2020 βεβαίωση της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε..

Ενόψει των ρητώς οριζομένων στο άρθρο 20 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και όπως έχει κριθεί (ΣτΕ Πρακτικό Επεξεργασίας Διατ/των 204/2017, 72/2016 Τμ. Ε΄, 96/2015 κ.ά.), δεδομένου ότι έχει παρέλθει εύλογος, κατά τις περιστάσεις, χρόνος τεσσάρων και πλέον μηνών από την κίνηση, εκ μέρους σας, της διαδικασίας έκδοσης της αποφάσεως περί καθορισμού των δικαιούχων υπαλλήλων, με την ως άνω με αριθμό πρωτοκόλλου 142417/19.2.2020 πρόσκληση έκδοσης της εν λόγω εισήγησης, η μη υποβολή της εισήγησης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, εντός ευλόγου χρόνου, δεν κωλύει την έκδοση της ως άνω προβλεπόμενης Αποφάσεως του Περιφερειάρχη. Σε πλήρη συμφωνία με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η εν λόγω Απόφαση μπορεί νομίμως να εκδοθεί χωρίς τη -μη υποβληθείσα εντός ευλόγου χρόνου- εισήγηση του Προϊσταμένου της ανωτέρω Διεύθυνσης και τούτο, μάλιστα, δεν συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, καθώς αφενός έχει κινηθεί, εκ μέρους σας, η διαδικασία έκδοσης της Αποφάσεως με την ως άνω με αριθμό πρωτοκόλλου 142417/19.2.2020 πρόσκληση έκδοσης της εν λόγω εισήγησης, αφετέρου το αποφασίζον όργανο δεν δεσμεύεται από την απλή γνώμη ούτε υποχρεούται να την ακολουθήσει εφόσον αιτιολογήσει ειδικώς την απόκλιση από αυτήν.

Τα δε απαραίτητα στοιχεία του προσωπικού της παραπάνω Διεύθυνσης, για τα οποία θα εκδοθεί η ως άνω Απόφαση, είναι δυνατό να αντληθούν είτε από τα αναφερόμενα παραπάνω έγγραφα (134/1.6.2020 έγγραφο του Σ.Υ.ΠΑ. προς τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών και με αρ. πρωτ. 62/10.2.2020 βεβαίωση της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., τα οποία και σας επισυνάπτουμε, είτε) από την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής.

Εξάλλου, δεν συντρέχει, εν προκειμένω, περίπτωση νομικής πλάνης του γνωμοδοτικού οργάνου, περί της αρμοδιότητάς του να επιληφθεί της υποθέσεως, καθώς προκύπτει από την πιο πάνω με αριθμό πρωτοκόλλου 142417/19.2.2020 πρόσκληση έκδοσης της εν λόγω εισήγησης και από τη μέχρι τούδε συμπεριφορά αυτού, ότι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών δεν τελεί σε νομική πλάνη, αλλά αντιθέτως σε πλήρη γνώση της αρμοδιότητας και υποχρέωσής του να εκδώσει την προβλεπόμενη εισήγηση, προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή των ανωτέρω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, των οποίων οι κανονιστικοί όροι έχουν υποχρεωτική ισχύ και να εκδοθεί η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον το κρίνετε σκόπιμο, μπορεί να ταχθεί από εσάς, ως αποφασίζον όργανο, πολύ σύντομη (δεδομένης της παρέλευσης του, κατά τις περιστάσεις, εύλογου χρόνου) προθεσμία στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, προς διατύπωση της ανωτέρω εισήγησης. Σε περίπτωση, δε, παρελεύσεως άπρακτης της ενδεχομένως ταχθείσας νέας συντομότατης προθεσμίας, η εν λόγω απόφαση περί καθορισμού των δικαιούχων υπαλλήλων, δύναται να εκδοθεί νομίμως χωρίς να προηγηθεί η εισήγηση αυτή.

Εξ ετέρου, είναι ανεπίτρεπτο και αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοίκησης και του κράτους δικαίου, η παράλειψη διατύπωσης της εισηγήσεως από τον Προϊστάμενο της ανωτέρω Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, αναφορικά με τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης αυτής, να θέτει σε αδράνεια την εφαρμογή των εν λόγω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και κατ’ αποτέλεσμα, τα προς διασφάλιση, απορρέοντα από τις Συμβάσεις, δικαιώματα των δικαιούχων υπαλλήλων.

Επειδή η κατά τα ανωτέρω παράλειψη διατύπωσης εισηγήσεως ζημιώνει καταφανώς τα μέλη μου, υπαλλήλους της επίμαχης Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής, καθόσον καθυστερεί την έκδοση της αποφάσεως περί καθορισμού των δικαιούχων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, κωλύει την εφαρμογή των εν λόγω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και κατά συνέπεια, θίγονται τα δικαιώματα των υπαλλήλων αυτών, που απορρέουν από τις Συμβάσεις αυτές.

Γ Ι Α   Ο Λ Α   Τ Α   Π Α Ρ Α Π Α Ν Ω

Σας παρακαλώ να προβείτε, συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, στην έκδοση της αποφάσεως περί καθορισμού των δικαιούχων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, χωρίς την – μη υποβληθείσα εντός ευλόγου χρόνου – εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών.

Κοιν/ση

 1. Περιφερειάρχη Αττικής
 2. Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας
 3. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΥΠΑ Έγγραφο προς Εκτελεστικό Γραμματέα για ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΣΕ

Υλοποίηση Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για Διοργάνωση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων για τους συναδέλφους των προβλεπομένων από τον 4412/2016 Επιτροπών

Αθήνα 6 – 7 -2020

Αρ. Πρωτ.: 161

Προς

 1. Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ
 2. Περιφερειάρχη Αττικής

Κοιν/ση

 1. Υπουργείο Εσωτερικών

α. γραφείο υπουργού

β. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

 1. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

Περιφέρειας Αττικής

Θέμα: Υλοποίηση Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για Διοργάνωση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων για τους συναδέλφους των προβλεπομένων από τον 4412/2016 Επιτροπών.

Στο πλαίσιο της «Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών» (ΦΕΚ 2358/τ. Β΄/20-6-2018), του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ανάμεσα στο ΕΚΔΔΑ και την Περιφέρεια Αττικής, καθώς και εν όψει του νέου σας προγραμματισμού των επιμορφωτικών προγραμμάτων σας, θέλουμε να ζητήσουμε την διοργάνωση κλειστού επιμορφωτικού προγράμματος αποκλειστικά για υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής κατηγοριών ΠΕ , ΤΕ , ΔΕ, οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα ως μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης Προσφορών, Παραλαβής κλπ, στο πλαίσιο Ανάθεσης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών, επαναλαμβάνοντας παλαιότερες σχετικές διοργανώσεις.

Η επιμόρφωση των συναδέλφων που μετέχουν σε αυτές τις Επιτροπές είναι άκρως αναγκαία, δεδομένου ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες, που πρέπει να εφαρμόσουν είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων πέραν του γνωστικού τους αντικειμένου, των καθηκόντων που εκτελούν και των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, που υπηρετούν. Σημειώνουμε ότι Επιτροπές ορίζονται και στις οκτώ Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής και συγκροτούνται από συναδέλφους διαφόρων ειδικοτήτων. Επειδή οι συνάδελφοι σχεδόν στο σύνολό τους εναλλάσσονται κάθε χρόνο, χρειάζεται η επιμόρφωση αυτή να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να καλύπτονται και όσοι μετέχουν για πρώτη φορά στις εν λόγω Επιτροπές.

Ταυτόχρονα η ευθύνη των συναδέλφων αυτών έχει «μεγαλώσει» αφότου καταργήθηκε ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών και πέρασαν οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών στις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων της Γενικής κυβέρνησης.

Προκειμένου λοιπόν να προφυλάξουμε τους υπαλλήλους, που μετέχουν και συχνά μάλιστα κατόπιν κλήρωσης στις Επιτροπές Αξιολόγησης Προσφορών, Παραλαβής κλπ στο πλαίσιο Ανάθεσης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών από τυχόν αστοχίες, παραλήψεις, λάθη και ευθύνες, που μπορεί να τους καταλογιστούν είναι αναγκαία η σχετική επιμόρφωσή τους.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.3 της προαναφερόμενης ΕΣΣΕ «Οι Περιφέρειες σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή άλλους δημόσιους φορείς και τους οικείους Συλλόγους Υπαλλήλων δημιουργούν μηχανισμό διάγνωσης και παρακολούθησης εκπαιδευτικών αναγκών και μηχανισμό παρακολούθησης της πιστοποίησης της επιμόρφωσης των υπαλλήλων. Καταρτίζουν προγράμματα επιμόρφωσης των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις προκύπτουσες εκπαιδευτικές ανάγκες, με στόχο να διασφαλίζεται η συμμετοχή κάθε υπαλλήλου σε τουλάχιστον δύο επιμορφωτικές δραστηριότητες κατ’ έτος.».

Αναμένουμε την απάντησή σας και την υλοποίηση του αιτήματός μας.

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεννόηση.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΥΠΑ Υλοποίηση ΕΣΣΕ για Διοργάνωση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων για τους συναδέλφους των Επιτροπών 4412-2016

Να αποσυρθεί εδώ και τώρα ο χουντικής έμπνευσης νόμος, που επιδιώκει να περιορίσει και να καταστείλει τις διαδηλώσεις

Αθήνα  5- 7 -2020

Αρ. Πρωτ.: 160

 • Τετάρτη 8 Ιούλη, 4ωρη Πανελλαδική Στάση Εργασίας στο Δημόσιο, από 11.00 μέχρι λήξη ωραρίου

Συγκέντρωση 11.30 πμ στα Προπύλαια

 • Πέμπτη 9 Ιούλη, συλλαλητήριο 8.00 μ.μ. στο Σύνταγμα

Προσυγκέντρωση στις 7.15 μ.μ. στα Προπύλαια

Με Ομοσπονδίες και Σωματεία του δημοσίου απαιτούμε:

 • Να αποσυρθεί εδώ και τώρα ο χουντικής έμπνευσης νόμος, που επιδιώκει να περιορίσει και να καταστείλει τις διαδηλώσεις.
 • Οι αγώνες των εργαζομένων δεν μπαίνουν στο «γύψο».
 • Οι απαγορεύσεις των διαδηλώσεων θα μείνουν στα χαρτιά.

Απόφαση για 4ωρη Πανελλαδική Στάση Εργασίας στο δημόσιο την Τετάρτη 8 Ιούλη και συλλαλητήριο την Πέμπτη 9/7 πήρε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ κατά την συνεδρίασή του (3/7/2020).

Συνάδελφοι η κυβέρνηση της ΝΔ δυναμώνει την καταστολή φέρνοντας νομοσχέδιο για την ουσιαστική απαγόρευση των διαδηλώσεων και των συγκεντρώσεων. Κλιμακώνει την επίθεση στα λαϊκά δικαιώματα και τις ελευθερίες. Όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις με τα 3 μνημόνια έστρωσαν το δρόμο για μια τέτοια αρνητική εξέλιξη.

Αυτό που δεν πέτυχαν καθ’ όλη τη διάρκεια της καραντίνας, ώστε να κλείσει το στόμα όλων των εργαζόμενων, επιδιώκουν να το κάνουν με έναν χουντικής έμπνευσης νόμο που προωθεί νέα μέτρα περιορισμού, καταστολής και διάλυσης ενός βασικού δημοκρατικού δικαιώματος, το οποίο ο λαός μας κατέκτησε με αιματηρούς αγώνες.

Το σύνολο των διατάξεων που περιέχονται στο νομοσχέδιο έρχεται να συμπληρώσει το κατασταλτικό οπλοστάσιο του κρατικού μηχανισμού. Το νομοσχέδιο επιδιώκει να συκοφαντήσει τους λαϊκούς αγώνες και να θέσει υπό απαγόρευση και περιορισμό κάθε κινητοποίηση, μέσα από διατάξεις-λάστιχο, που θα τις ερμηνεύουν οι αστυνομικές αρχές και οι άλλοι μηχανισμοί καταστολής. Έχει στόχο να χειραγωγήσει το μυαλό, εμφανίζοντας τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις ως κάτι εν δυνάμει “εγκληματικό” και “επικίνδυνο”.

 • Το νομοσχέδιο έρχεται να επιβάλει τους όρους, τα μέρη και το περιεχόμενο που θα έχει μία διαδήλωση. Χώροι συγκέντρωσης δε μπορεί να είναι δημόσιες υπηρεσίες και υπουργεία. Επίσης μπορούν να γενικεύονται οι απαγορεύσεις όταν πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις χωρίς γνωστοποίηση στις αρχές ή αν δεν «συμμορφώνονται» οι διαδηλωτές στους περιορισμούς. Το νομοσχέδιο «επιτρέπει» συγκεντρώσεις μόνο για γεγονότα “κοινωνικής σημασίας”, προϋπόθεση που μπορεί να ερμηνεύεται από τον καθένα διαφορετικά.
 • Εισάγει απαγορεύσεις με βάση το “σκοπό” της συγκέντρωσης, σε συνδυασμό με τον αριθμό των συγκεντρωμένων.
 • Αναθέτει στην αστυνομία υπερεξουσίες και διευρύνει τον κατασταλτικό ρόλο του λιμενικού σώματος, καθώς νομιμοποιείται η χρησιμοποίησή του ενάντια στις εργατικές – λαϊκές κινητοποιήσεις. Το νομοσχέδιο ορίζει την αστυνομία ως ανώτατη αρχή καθώς της αναθέτει διευρυμένο και επιτελικό ρόλο. Πέρα από το ρόλο της στην επιβολή του νόμου, αναλαμβάνει καθήκοντα ερμηνείας του νόμου. Θα μπορεί να καθορίζει τους περιορισμούς που πρέπει να επιβληθούν σε μια διαδήλωση, να επινοεί δικούς της, να έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει εκ των προτέρων αν θα επιτραπεί μια δημόσια συνάθροιση, αν αυτή είναι αυθόρμητη, ποιοι περιορισμοί θα επιβάλλονται.
 • Ανάγει σε ιδιώνυμο αδίκημα και θα «καταζητούνται» οι συμμετέχοντες σε «απαγορευμένη» συγκέντρωση – διαδήλωση.
 • Δίνεται η δυνατότητα στην αστυνομία να μπορεί να αποφασίζει την απαγόρευση μέχρι και στο παρά πέντε. Παράλληλα απαιτεί τα στοιχεία ταυτότητας του οργανωτή και πλήρες χρονοδιάγραμμα και τοπογραφικό για την έναρξη – λήξη και τη διαδρομή της συγκέντρωσης.

Δε θα περάσει η σιγή νεκροταφείου!

Είναι ανυπόστατο ψέμα ότι οι εργατικές-λαϊκές διαδηλώσεις ευθύνονται για το κλείσιμο των καταστημάτων όπως με ευκολία ακούγεται προκειμένου να δικαιολογηθεί αυτό το τερατούργημα. Κλειστά μαγαζιά υπάρχουν σε κάθε γειτονιά και σε κάθε πόλη της χώρας χωρίς να γίνονται διαδηλώσεις. Για τα λουκέτα των μαγαζιών και για τη μειωμένη αγοραστική δυνατότητα των εργαζομένων ευθύνεται η πολιτική που σαρώνει τους μισθούς και τις συλλογικές συμβάσεις, η ανεργία, οι ελαστικές σχέσεις και συνολικά το σύστημα της εκμετάλλευσης που κομμάτι του αποτελεί και αυτό το νομοσχέδιο που ενισχύει την καταστολή.

Δε θα γίνουν οι διαδηλώσεις βόλτες του «νόμου» και του «αστυνόμου»!

Οι αγώνες μας, οι απεργίες, οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις μας είναι ο μόνος δρόμος για να υπερασπιστούμε τη ζωή τη δική μας και των οικογενειών μας απέναντι στη λυσσαλέα επίθεση που δεχόμαστε καθημερινά, για το δικαίωμα στην εργασία, στην αξιοπρέπεια, στο δικαίωμα για να ζούμε χωρίς τους εκμεταλλευτές που σκορπούν φτώχεια, δυστυχία, πολέμους.

Οι εμπνευστές αυτού του τερατουργήματος να γνωρίζουν πως το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν πρόκειται να κάνει πίσω! Οι εργαζόμενοι θα κουρελιάσουν και αυτό το νομοσχέδιο, θα ματαιώσουν στην πράξη κάθε προσπάθεια που έχει στόχο να τους βάλει φίμωτρο, να μετατρέψουν τους εργασιακούς χώρους σε γκέτο και την αντίσταση σε ποινικό αδίκημα.

Οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές οργανώσεις της χώρας δεν πρόκειται να βάλουν δοσομετρητή στη μορφή και το περιεχόμενο των αγώνων τους. Δε θα ζητούν άδεια από τα αφεντικά και τις κυβερνήσεις τους για να διαδηλώνουν απέναντι τους.

Η φωνή των εργαζομένων δεν φιμώνεται!

Δεν θα επιτρέψουμε για κανένα λόγο και με κανένα πρόσχημα να μπει σε γύψο το δικαίωμά μας να διαδηλώνουμε κατά των αντιλαϊκών μέτρων.

Όλοι στην 4ωρη Στάση Εργασίας την Τετάρτη 8 Ιούλη,

από 11.00 μέχρι λήξη ωραρίου

και στη Συγκέντρωση 11.30 πμ στα Προπύλαια

Όλοι την Πέμπτη 9 Ιούλη στο  συλλαλητήριο στις  8.00 μ.μ.

στο Σύνταγμα

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΥΠΑ για ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ 8 & 9-7-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

Αθήνα  30-6 -2020

Αρ. Πρωτ.: 157

Προς

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής

 1. Αγάκου Βάντα
 2. Ανδρεαδέλλη Γιάννη
 3. Δοξακίδη Σωτήρη
 4. Ζαβερδινό Άλκη
 5. Ηλιόπουλο Γιώργο
 6. Κοκοβιάδου Σωτηρία
 7. Κοντούδη Κυριάκο
 8. Κορκίδου Σωτηρία
 9. Ντόντο Παναγιώτη
 10. Παγανέλη Αριάδνη
 11. Σαραντοπούλου Κάκια
 12. Στεβή Ειρήνη
 13. Γερακίνη Βασιλική
 14. Κυριακόπουλο Γιώργο
 15. Πνακά Χάρη
 16. Στασινοπούλου Ιωάννα
 17. Τσιλογεώργη Γιώργο
 18. Φωτεινό Σταύρο
 19. Κοκμοτό Ευθύμιο
 20. Ιωακειμίδου Νικολέτα
 21. Μπουκουβάλα Αχιλλέα
 22. Πράσινο Ανδρέα
 23. Κατούνη Κορνηλία

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Καλείστε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τρίτη 7 Ιουλίου  2020 και ώρα 9.30 π.μ., στα γραφεία του Συλλόγου μας (Συγγρού 80, 7ος όροφος), με θέματα:

1.Εξελίξεις – εκτιμήσεις, εργασιακά προβλήματα, προγραμματισμός δράσεων και παρεμβάσεων (αναδιαρθρώσεις στους ΟΤΑ, ανθυγιεινό, οικονομικές διεκδικήσεις, λειτουργία Υπηρεσιακού Συμβουλίου & αποφάσεις, προκήρυξη θέσεων ευθύνης κλπ).

2.Το αντιδραστικό νομοσχέδιο ενάντια στις διαδηλώσεις και στην προσπάθεια περιστολής της λαϊκής διαμαρτυρίας

3.Οικονομικά.        

4.Διάφορα.

Εννοείται ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας.

Κοιν/ση

Η πρόσκληση κοινοποιείται και στις Τοπικές Διοικούσες των Παραρτημάτων του Συλλόγου, προκειμένου να συμμετέχουν στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΥΠΑ και να πραγματοποιήσουν τις δικές τους εν συνεχεία συνεδριάσεις.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 07-7-2020

 

Γνωμοδοτήσεις Υπηρεσιακού Συμβουλίου – Να μην επιτρέψουμε να τσαλαπατούνται και να αξιοποιούνται κατά το δοκούν από την Περιφερειακή Αρχή ως εργαλείο, για να στήσει εργοδοτικό μηχανισμό

Αθήνα  28 – 6 -2020

Αρ. Πρωτ.: 155

Γνωμοδοτήσεις Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Να μην επιτρέψουμε να τσαλαπατούνται και να αξιοποιούνται κατά το δοκούν από την Περιφερειακή Αρχή ως εργαλείο, για να στήσει εργοδοτικό μηχανισμό

Με μια νέα αντεργατική επιλογή απαντάει η Περιφερειακή Αρχή σε αιτήματα εργαζομένων, που αφορούν τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης και «μετακινήσεων» σε υπηρεσίες άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Παρά τις θετικές γνωμοδοτήσεις (ομόφωνες ή κατά πλειοψηφία) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τα ζητήματα αυτά, δεν εκδίδονται αντίστοιχα θετικές αποφάσεις από την Περιφερειακή Αρχή, δεν προχωρούν και δεν υλοποιούνται όλες οι αποφάσεις…

Χρησιμοποιούνται άλλα μέτρα κι άλλα σταθμά για ίδιες ή ανάλογες υποθέσεις εργαζομένων, ικανοποιώντας βέβαια πάραυτα τα αιτήματα των ημετέρων (πχ μετακινήσεις, που εισηγούνται Γενικοί Διευθυντές, Αντιπεριφερειάρχες και άλλα πολιτικά-κυβερνητικά πρόσωπα).

Αξιοποιούνται αντιρρήσεις και σκοπιμότητες Διευθυντών, Γενικών Διευθυντών, Αντιπεριφερειαρχών για να ακυρωθούν θετικές γνωμοδοτήσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για να μπουν εμπόδια στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση εργαζομένων και στη μετακίνησή τους σε υπηρεσία, που επιθυμούν. Αξιοποιούνται αυτά τα «τσαλιμάκια» και τα εκκρεμή αιτήματα για να υποχρεώσουν συναδέλφους να χρησιμοποιήσουν άλλα μέσα, να χτυπήσουν πόρτες και να παρακαλέσουν…, προσπαθώντας να τους οδηγήσουν με αυτό τον τρόπο στο άρμα του εργοδοτικού μηχανισμού…

Αξιοποιούνται κατά το δοκούν υπαρκτά και ανύπαρκτα προβλήματα των υπηρεσιών για να δικαιολογηθούν οι σκόπιμες διακρίσεις, η ανισοτιμία και να δοθεί νομιμοφάνεια στις αντεργατικές αρνητικές αποφάσεις τους. Την ίδια ώρα, που μπαίνουν εμπόδια σε αιτήματα συναδέλφων, υπογράφονται αποφάσεις για άλλους, προκειμένου να υπερ-στελεχώσουν γραφεία Αντιπεριφερειαρχών κλπ.

 • Είναι η πρώτη Περιφερειακή Αρχή, που χρησιμοποιεί κατά γράμμα το αντεργατικό της δικαίωμα να μην «δεσμεύεται» από τις θετικές γνωμοδοτήσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
 • Τσαλαπατά τις γνωμοδοτήσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και εκδίδει αποφάσεις που δεν ευθυγραμμίζονται με αυτές, προβάλλοντας ως επιχείρημα ότι είναι στην «διακριτική της ευχέρεια» να το κάνει, ακόμα στις περιπτώσεις, που ο Υπαλληλικός Κώδικας απαιτεί την «σύμφωνη γνώμη του» (εκπαιδευτικές άδειες, μετακινήσεις σε υπηρεσία άλλης Π.Ε.).
 • Δείχνει αδιαφορία για τις ανάγκες και τα αιτήματα των εργαζομένων να «μετακινηθούν» σε άλλες υπηρεσίες, οδηγώντας τους με αυτόν τον τρόπο στο να προτιμήσουν να μεταταχθούν ή να αποσπαστούν σε άλλους φορείς του δημοσίου, όπως έγινε με αρκετούς συναδέλφους το τελευταίο διάστημα, οξύνοντας παραπέρα το πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει ότι πίσω από κάθε αίτημα συναδέλφου για «μετακίνηση» σε άλλη υπηρεσία κρύβονται οικογενειακές και προσωπικές δυσκολίες (από την απόσταση, την φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων κλπ), κρύβονται απαξιωτικές και αυταρχικές συμπεριφορές υπηρεσιακών στελεχών, συνεχείς δυσλειτουργίες των υπηρεσιών κλπ.
 • Καταπατά κάθε έννοια «χρηστής διοίκησης» με αλλοπρόσαλλες αποφάσεις, που βγαίνουν μετά από πολλούς μήνες, ακόμα και χρόνο και που διαπνέονται από πλήθος διακρίσεων απέναντι στους υπαλλήλους. Αποφάσεις, που περνάνε από «πεντακόσια κύματα» για να φτάσουν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ξεπερνώντας στις περισσότερες των περιπτώσεων κάθε έννοια του «εύλογου χρονικού διαστήματος», όπως ορίζεται…
 • Αρνείται να δώσει εκπαιδευτική άδεια να συνεχίσουν συνάδελφοι τις σπουδές τους, σπουδές για τις οποίες έχουν ήδη πληρώσει δίδακτρα, δεδομένου ότι αρκετοί βρίσκονται στο μέσον των μεταπτυχιακών τους σπουδών κι έχουν καταναλώσει την κανονική τους άδεια, περιμένοντας την σχετική απόφαση προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα, να μελετούν κλπ, τσαλαπατώντας με αυτόν τον τρόπο την λεγόμενη «αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του υπαλλήλου προς την διοίκηση». Έτσι, με αυτό τον τρόπο, παριστάνοντας πως αγνοεί τις αυξημένες υποχρεώσεις κάθε μεταπτυχιακού, κάνει λάστιχο τους υπαλλήλους και ουσιαστικά τους απαγορεύει να συνεχίσουν τις σπουδές τους, ανατρέποντας στην πράξη την υποχρέωση της διοίκησης να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία για την δια βίου μάθηση, αθετώντας την αρχική σχετική απόφασή της και καθιστώντας την προσχηματική. Ιδιαίτερα μάλιστα αναφορικά με τις γυναίκες εργαζόμενες, καθιστά, με τον τρόπο αυτό, ανεδαφική κάθε επίφαση για προάσπιση της ισότητας των φύλων.
 • Δημιουργεί δύο ταχυτήτων μεταπτυχιακούς φοιτητές – υπαλλήλους. Αυτούς που διευκολύνονται να τα βγάλουν πέρα (δουλειά, σπουδές, οικογενειακές υποχρεώσεις κλπ) με ευμενέστερες συνθήκες κι αυτούς που τους προστίθενται επιπλέον εμπόδια.
 • Από την μια το κράτος μοριοδοτεί την επιμόρφωση και την εκπαιδευτική εξέλιξη των υπαλλήλων σε όλες τις πλευρές της υπηρεσιακής εξέλιξής τους, καλώντας τους μάλιστα να την πληρώσουν ακριβά με τα διάφορα δίδακτρα, βιβλία κ.α, κι απ’ την άλλη βάζει εμπόδια κάθε είδους, σε όσους θέλει. Έτσι έχει «λυμένα τα χέρια του», να δίνει περισσότερα εφόδια σε όποιον θέλει, να προωθεί σε θέσεις ευθύνης όποιον θέλει…, όπου θέλει…
 • Αντί να αξιοποιήσει το επιστημονικό δυναμικό, αντί να αξιοποιήσει τις εργασίες και τις διατριβές των υπαλλήλων επιλέγει τον δρόμο της ανισοτιμίας, των διακρίσεων και των σκοπιμοτήτων.

Σκοπιμοτήτων, που μέρα με την μέρα γίνονται πιο ορατές σε όλους τους εργαζόμενους με αναθέσεις σε θέσεις ευθύνης δικών της πολιτικών παιδιών, με προσπάθεια αξιοποίησης εργαζομένων των οποίων ικανοποιεί τα αιτήματά τους, προκειμένου να φτιάξει εργοδοτικό μηχανισμό, με προσπάθεια να συγκροτήσει εργοδοτικό ψηφοδέλτιο για τις επερχόμενες εκλογικές διαδικασίες (εκλογή αιρετών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου κλπ).

Γι αυτό και κρατά αυτή τη στάση στα παραπάνω ζητήματα που έχουν θετικές γνωμοδοτήσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Θέλει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο να είναι ένα όργανο, που θα κάνει τα χατίρια της Περιφερειακής Αρχής, θα ευθυγραμμίζεται και θα επικυρώνει τις δικές της προειλημμένες αποφάσεις και θα αφήνει τους εργαζόμενους απροστάτευτους σε σκοπιμότητες και αντεργατικές επιλογές.

Μόνο που οι εργαζόμενοι στην Περιφέρεια Αττικής έχουν ζήσει τέτοιες καταστάσεις, έχουν βγάλει συμπεράσματα κι έχουν γυρίσει την πλάτη τους. Ξέρουν πια να ξεχωρίζουν τον λύκο ακόμα κι όταν είναι ντυμένος πρόβατο. Ξέρουν ότι όλα τα δικαιώματα να κατάκτησαν με αγώνες κι όχι σκύβοντας το κεφάλι…

Να υπογραφούν τώρα όλες οι εκκρεμείς Αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που έχουν θετικές γνωμοδοτήσεις.

Δεν κάνουμε πίσω από κεκτημένες διαδικασίες, που θέλει να ανατρέψει η σημερινή Περιφερειακή Αρχή. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΥΠΑ για Γνωμοδοτήσεις Υπηρεσιακού Συμβουλίου – Εργοδοτικό μηχανισμό